Навчальні матеріали

 • Підготовка до ЗНО з математики

  Онлайн-курс передбачає формування загальнопредметних компетентностей з математики - знань, умінь, навичок: Будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів, явищ, досліджувати ці моделі математичними засобами. Виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв’язувати задачі на наближені обчислення, пропорції тощо). Виконувати перетворення числових і символьних виразів (розуміти змістове значення кожного елемента виразу, спрощувати вирази та обчислювати їх значення при заданих значеннях змінних, знаходити допустимі значення змінних). Будувати й аналізувати графіки функціональних залежностей, рівнянь та нерівностей, досліджувати їхні властивості. Використовувати властивості похідної та інтеграла до розв’язування задач. Досліджувати та розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи, текстові задачі. Знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їх властивості. Знаходити числові характеристики геометричних об'єктів (довжини, величини кутів, площі, об’єми). Розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі та обчислювати ймовірності випадкових подій. Аналізувати інформацію, що подана в графічній, табличній, текстовій та іншій формах.

 • Біологія. 10 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Біологія. 10 клас» з курсу загальної біології для 10 класу, під час розробки якого використовувались сучасні ІТ-технології та мультимедійні засоби навчання. ППЗ відповідає чинній програмі з біології для 10 класу рівня стандарту та академічного рівня. Містить у повному обсязі навчальний матеріал — 46 інтерактивних уроків, які мають статичні та динамічні ілюстрації (понад 500), дикторський текст (20 хвилин), схеми, моделі біологічних процесів (понад 150), різнорівневі інтерактивні і тестові завдання (8 тематичних оцінювань, всього 128 завдань), питання для самоконтролю.

 • Биология. 10 класс (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный мультимедийный учебник «Биология. 10 класс» по курсу общей биологии для 10 класса — разработано с использованием современных ІТ-технологий и мультимедийных средств обучения. ППС соответствует действующей программе по биологии для 10 класса уровней стандарта и академического. Содержит в полном объеме учебный материал — 46 интерактивных уроков со статическими и динамическими иллюстрациями (более 500), дикторский текст (20 минут), схемы, модели биологических процессов (более 150), разноуровневые интерактивные и тестовые задания (8 тематических оцениваний, всего 128 заданий), вопросы для самоконтроля.

 • Біологія. 11 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний інтерактивний підручник «Біологія. 11 клас» з курсу загальної біології для 11 класу. В ході розробки використовувались сучасні методологічні та методичні підходи. ППЗ відповідає чинній програмі з біології для 11 класу рівня стандарту та академічного рівня. Містить у повному обсязі навчальний матеріал — 40 інтерактивних уроків, які мають статичні та динамічні ілюстрації (понад 500), дикторський текст (20 хвилин), схеми, моделі біологічних процесів (понад 100), інтерактивні і тестові завдання (4 тематичних оцінювання, всього 128 завдань), питання для самоконтролю після кожного параграфу, словник.

 • Віртуальна біологічна лабораторія. 10 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Віртуальна біологічна лабораторія. 10 клас» — призначено для виконання лабораторних і практичних робіт із загальної біології, базується на сучасних ІТ-технологіях та мультимедійних засобах навчання, відповідає чинній програмі стандартного та академічного рівня, абсолютно сумісний з традиційними засобами навчання. «Віртуальна біологічна лабораторія» містить 12 лабораторних і 7 практичних інтерактивних робіт.

 • Виртуальная биологическая лаборатория. 10 класс
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный мультимедийный учебник «Виртуальная биологическая лаборатория. 10 класс» — предназначено для выполнения лабораторных и практических работ по общей биологии базируется на современных ІТ-технологиях и мультимедийных средствах обучения, соответствует действующей программе стандартного и академического уровней, абсолютно совместим с традиционными средствами обучения. «Виртуальная биологическая лаборатория» содержит 12 лабораторных и 7 практических интерактивных работ.

 • Хімія. 10 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Хімія. 10 клас» розроблено згідно з програмами Міністерства освіти і науки України для стандартного і академічного рівня викладання хімії, містить теоретичний матеріал тем неметалічних і металічних елементів та їх сполук, фотографії, відеофрагменти, комп'ютерні інтерактивні анімації фізико-хімічних процесів, статичні і велику кількість динамічних ілюстрацій, інтерактивні тренажери, систему контролю знань з чотирирівневими тестовими завданнями.

 • Віртуальна хімічна лабораторія. 10 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Віртуальна хімічна лабораторія. 10 клас» розроблено згідно з програмами Міністерства освіти і науки України для стандартного і академічного рівнів викладання хімії. ППЗ повністю відповідає хронологічній схемі вивчення хімії неметалічних і металічних елементів та їх сполук, та включає в себе 16 лабораторних та 2 практичні роботи. Кожна інтерактивна лабораторна робота складається з декількох етапів та супроводжується стислим теоретичним матеріалом щодо процесів та явищ, які моделюються у віртуальному експерименті.

 • Електронний освітній ресурс. Віртуальний практикум з хімії (10 клас). Профільний рівень

  Електронний освітній ресурс (ЕОР) — електронний мультимедійний посібник «Віртуальний практикум з хімії
  (10 клас)» — розроблено згідно з Навчальною програмою ХІМІЯ 10-11 класи для закладів загальної середньої освіти, затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)
  Застосування ЕОР продуктивно допоможе засобами навчального предмета формувати ключові компетентності учня, необхідні для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення, поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства.

 • Виртуальная химическая лаборатория. 10 класс
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный мультимедийный учебник «Виртуальная химическая лаборатория. 10 класс» — разработано в соответствии с программами Министерства образования и науки Украины для стандартного и академического уровней преподавания химии. ППС полностью отвечает хронологической схеме изучения химии неметаллических и металлических элементов и их соединений и включает в себя 16 лабораторных и 2 практические работы. Каждая интерактивная лабораторная работа состоит из нескольких этапов и сопровождается кратким теоретическим материалом по процессам и явлениям, моделируемым в виртуальном эксперименте.

 • Хімія. 11 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Хімія. 11 клас» розроблено згідно з програмами Міністерства освіти і науки України (академічний рівень). Підручник містить теоретичний матеріал з загальної органічної хімії, що доповнений та проілюстрований фотографіями, комп'ютерними інтерактивними анімаціями, а також містить інтерактивну систему контролю знань з тестовими завданнями.

 • Віртуальна хімічна лабораторія. 11 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Віртуальна хімічна лабораторія. 11 клас» розроблено відповідно до програми хімії (академічний рівень), рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2011/12 навчальному році (Лист МОНмолодьспорт від 17.08.11 № 1/9-622).

 • Виртуальная химическая лаборатория. 11 класс
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный мультимедийный учебник «Виртуальная химическая лаборатория. 11 класс» — разработано в полном соответствии с учебной программой по химии (академический уровень); рекомендовано Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины для общеобразовательных учебных заведений (Письмо МОНУ № 1/9-622 от 17.08.11).

 • Інформатика. 10 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Інформатика. 10 клас» призначається для використання як дидактичний засіб на уроках інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах, у самостійній роботі учнів з опрацювання матеріалу курсу, а також для дистанційного навчання із застосуванням Інтернет-технологій. Матеріал ППЗ повністю відповідає чинній навчальній програмі для 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів академічного рівня і складається з 7 розділів: «Інформаційні технології у навчанні», «Текстовий процесор», «Комп’ютерні презентації» та інше.

 • Інформатика. 11 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Інформатика. 11 клас» розроблено згідно з програмой Міністерства освіти і науки України для стандартного рівня викладання інформатики. Складається з чотирьох частин. У першій частині розглянуто початкові відомості про моделювання та алгоритмізацію, наведено приклади реалізації алгоритмів мовою Pascal і основні правила роботи в середовищі програмування Turbo Pascal 7.0. Друга частина присвячена системам опрацювання табличних даних. Описані теоретичні відомості про ці системи, порядок та технологія роботи в середовищі Excel 2007.

 • Русский язык. 10 класс

  Настоящий учебник составлен в соответствии с программой по русскому языку для 10 класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения, академический уровень. 35 занятий дают основы знаний по стилистике и культуре речи, обеспечивают достаточно высокий уровень общения и формирования навыков грамотного письма, приобщают к русской культуре.

 • Трактори та автомобілі

  Поряд із загальнотеоретичними питаннями, в книзі детально і послідовно викладені знання про будову та роботу механізмів та систем сучасних тракторів і автомобілів, а також дані основи їх технічного обслуговування.

 • Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) «Телекомунікаційні системи та мережі. Структура й основні функції. Том 1» є електронним підручником, у якому зібрано і викладено матеріал лекційних і практичних занять відповідно до програм різних дисциплін напрямку «Телекомунікації». ППЗ розроблено ТОВ «Компанія СМІТ» на замовлення кафедри «Телекомунікаційні системи» Харківського національного університету радіоелектроніки.

 • Телекомунікаційні системи та мережі. Том 2. Абонентський доступ і технології локальних мереж.

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) «Телекомунікаційні системи та мережі. Абонентський доступ і технології локальних мереж. Том 2» є електронним підручником, у якому зібрано і викладено матеріал лекційних і практичних занять відповідно до програм різних дисциплін напрямку «Телекомунікації». ППЗ розроблено ТОВ «Компанія СМІТ» на замовлення кафедри «Телекомунікаційні системи» Харківського національного університету радіоелектроніки.

 • Биоорганическая химия: виртуальный практикум

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный мультимедийный учебник «Биоорганическая химия: виртуальный практикум» — разработан в соответствии с программой подготовки бакалавров медицинских специальностей по биоорганической химии. ППС содержит в себе все необходимые практические работы, содержащиеся в цикле семинарских и лабораторных работ, выполняемых студентами факультета фундаментальной медицины, при освоении курса «Биоорганическая химия».

 • Учимся говорить по-русски

  Данное учебное пособие состоит из краткого грамматического справочника и упражнений на закрепление изучаемого материала, и предназначено для организации дистанционной и заочной форм обучения студентов-иностранцев, впервые приступающих к интенсивному изучению русского языка. Пособие рассчитано на самостоятельную работу студента. Материал пособия соотнесен с программой «Русский язык» для студентов-иностранцев подготовительных факультетов высших учебных заведений Украины, утвержденной Министерством образования и науки Украины 07.07.2004.

 • Краткий курс физики

  В пособии в краткой форме изложен материал по всем разделам курса физики для технических вузов — от механики до физики атомного ядра и элементарных частиц.

 • Російсько-українсько-англійський навчальний словник з інформатики та радіоелектроніки

  Словник розраховано на студентів вузів, аспірантів, науковців.

 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія

  Тексти лекцій. Тести. Індивідуальні завдання. Навчальний посібник призначений для вивчення розділу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» основного курсу вищої математики для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 • Англійська мова. Ч. 2

  Навчальний посібник для студентів старших курсів комп’ютерних спеціальностей.

 • Англійська мова. Ч.1

  Навчальний посібник для студентів 1—2 курсів комп’ютерних спеціальностей.

 • Людина в офісній системі

  Посібник має три основні розділи. По-перше, розглянуто технічне забезпечення офісної системи. Згадано основні технічні засоби сучасного офісу. Вказано, за якими параметрами доцільно підбирати та комплектувати техніку. На що слід звертати увагу при її закупці. По-друге, надано рекомендації по інформаційному забезпеченню офісу. Все це спрямовує керівництво офісу на створення продуктивної робочої обстановки на кожному робочому місці. По-третє, велику увагу приділено питанням соціальної адаптації працівників офісної системи, умінню створювати в офісі позитивний моральний клімат, вмінню позитивно спілкуватися.

 • Естественно-научные основы теории и методики физического воспитания

  Предназначен для теоретических занятий, подготовки к зачету, экзамену по физическому воспитанию в высших технических учебных заведениях.

 • Компьютерная электроника и схемотехника

  В учебном пособии рассмотрены принципы построения и проектирования функциональных узлов и устройств ЭВМ и цифровой автоматики, а также их практические реализации. В издание включены примеры решения типовых задач, а также задания для самостоятельной работы студентов. Изучение основных материалов учебника дополняется исследованием практических схем на лабораторных работах.

 • Українське фахове мовлення

  Посібник-практикум містить теоретичний матеріал з наукового й офіційно-ділового стилю, конкретизує відомості про фаховий текст і термінологічну лексику. У ньому розглянуто особливості функціювання сучасної літературної мови, подано вимоги до оформлення наукових робіт і офіційних документів. Увагу приділено культурі публічного виступу, особливостям проведення наукових дискусій, етиці професійного спілкування. Засвоєнню знань з фахового українського мовлення сприятимуть запропоновані вправи та завдання репродуктивного та творчого рівня складності. Видання призначене для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей

 • Загальна фізика з прикладами і задачами. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка

  У посібнику викладено основні положення класичної механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, основи спеціальної теорії відносності. Великий обсяг теоретичних відомостей, прикладів розв`язання задач, задач для самостійного розв`язання, тестів і довідкового матеріалу робить цей посібник особливо цінним. Рекомендовано для студентів та викладачів вищих технічних навчальних закладів.

 • Загальна фізика з прикладами і задачами. Електрика та магнетизм

  У навчальному посібнику викладено основні положення електромагнетизму та теорії механічних і електромагнітних хвиль. Особливу увагу приділено фізичному смислу та інтерпретації основниї законів, аналізу експерементальних даних. Значний обсяг теоретичного матеріалу, прикладів розв`язання задач, а також задач самостійної роботи, тестів і довідкового матеріалу вигідно відрізняє цей посібник серед інших видань. Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів.

 • Загальна фізика з прикладами і задачами. Частина ІІІ. Оптика. Том 1

  У навчальному посібнику викладено основні положення геометричної, хвильової та квантової оптики. Значну увагу приділено фізичному сенсу оптичних явищ, що дозволяє повніше зрозуміти зміст законів та формул оптики. Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів.

 • Загальна фізика з прикладами і задачами. Квантова та атомна фізика. Фізика твердого тіла. Ядерна фізика. Том 2

  У навчальному посібнику викладено основні положення квантової та атомної фізики. Фізики твердого тіла. Ядерна фізика. Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів.

 • Автоматизація проектування мереж зв'язку

  Конспект лекцій з дисципліни „Автоматизація проектування мереж зв’язку” для студентів усіх форм навчання напряму «Телекомунікації» та спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка»

 • Дискретна математика

  Конспект лекцій з дисципліни “Дискретна математика” для студентів усіх форм навчання спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”

 • Страхування

  Навчальний посібник відповідає вимогам державних стандартів вищої освіти України згідно із програмою дисципліни «Страхування».

 • Компьютерная электроника

  Дисциплина «Компьютерная Электроника» является базовой дисциплиной при подготовке бакалавров направления 6.050102 «Компьютерная инженерия».

 • ІоТ. Базові технології від Інтернету людей до Інтернету речей

  Призначена для підготовки в технічному ЗВО спеціалістів за спеціальністю Комп’ютерна Інженерія. Може бути рекомендована всім тим, що вивчають передові ІТ-технології, а також для всіх, хто бажає самостійно ознайомитися з основами ІоТ-технології.

 • Особливості викладання інформатики в профільній школі

  Дистанційний курс для вчителів інформатики, що викладають в математично-природничному та технологічному профілях.

 • Особливості викладання інформатики в початковій школі

  Дистанційний курс для вчителів для вчителів початкової школи, які бажають викладати предмет «Інформатика» в 2-х-4-х класах.

 • ІТ-технології в освітньому просторі

  Дистанційний курс для всіх категорій освітян в рамках використання ІТ-технологій у навчально-виховній діяльності.

 • Сталеплавильне виробництво

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Сталеплавильне виробництво» — охоплює питання, які передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Сталеплавильне виробництво» Державного стандарту професійно-технічної освіти для первинної професійної підготовки робітників з професій: підручний сталевара мартенівської печі; 8121.1 Сталевар мартенівської печі; готувач составів до розливання плавок; машиніст завалювальної машини; оператор завантаження конвертера; підручний сталевара конвертера; 8121.2 Розливальник сталі; сталевар конвертера.

 • Будова та ремонт електровозів

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Будова та ремонт електровозів» — охоплює питання, які передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Будова та ремонт електровозів» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії 8311.2 «Помічник машиніста електровозів». ППЗ містить 10 розділів теоретичної частини (148 годин) та 5 лабораторно-практичних робіт (10 годин).

 • Технологія зварювальних робіт. Обладнання та інструменти

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Технологія зварювальних робіт. Обладнання та інструменти» — призначений для забезпечення навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів з предмета «Технологія зварювальних робіт. Обладнання та інструменти» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії 7212.2 «Технологія зварювальних робіт. Обладнання та інструменти».

 • Матеріалознавство в машинобудуванні

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Матеріалознавство в машинобудуванні» — охоплює питання, які передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Матеріалознавство в машинобудуванні» Державного стандарту професійно-технічної освіти для професій 8211.2 Токар; 7222.1 Слюсар-інструментальник; 7233.1 Слюсар-ремонтник та ін. ППЗ містить 3 розділи, які охоплюють 10 тем (150 годин) теоретичної частини, та 10 лабораторно-практичних робіт (22 години).

 • Допуски, посадки та технічні вимірювання

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Допуски, посадки та технічні вимірювання» — охоплює питання, які передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Допуски, посадки та технічні вимірювання» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професій 8211.2 Токар; 8211.1 Верстатник широкого профілю; 8211.2 Фрезерувальник; 8211.2 Шліфувальник; 8211.1 Слюсар-інструментальник; 7222.1 Слюсар-ремонтник; 7136.2 Слюсар з ремонту автомобілів; та ін.).

 • Верстатник широкого профілю

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Верстатник широкого профілю» — охоплює питання, які передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Технологія верстатних робіт» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії 8211.1 «Верстатник широкого профілю». ППЗ містить 67 розділів (563 години) теоретичної частини та 8 лабораторно-практичних робіт практичної частини (16 годин).

 • Агротехнологія

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Агротехнологія» — охоплює питання, які передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Агротехнологія» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії 8331.2 «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва». ППЗ містить 15 розділів (50 годин) теоретичної частини та 20 лабораторно-практичних робіт (20 годин).

 • Технологія та матеріалознавство кам’яних робіт

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний посібник «Технологія та матеріалознавство кам'яних робіт» — охоплює питання, передбачені типовою навчальною програмою з предметів «Технологія кам’яних робіт» і «Матеріалознавство» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії 7122.2 «Муляр». ППЗ містить 40 розділів (212 годин) теоретичної частини і 5 лабораторно-практичних робіт (10 годин) практичної частини.

 • Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
  (слюсарна справа)

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування (слюсарна справа)» — дозволяє методично правильно організувати як індивідуальну, так і групову роботу учнів згідно з типовою навчальною програмою і Державним стандартом професійно-технічної освіти з професії 7233.2 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування». ППЗ містить 5 розділів (66 годин) теоретичної частини.

 • Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (слесарное дело)
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный учебник «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (слесарное дело)» — позволяет методически правильно организовать как индивидуальную, так и групповую работу учеников по данному курсу согласно типовой учебной программе и Государственныму стандарту профессионально-технического образования для профессии 7233.2 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования».

 • Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
  (система технічного обслуговування і ремонту машин)

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування (система технічного обслуговування і ремонту машин)» — дозволяє методично правильно організувати як індивідуальну, так і групову роботу учнів з даного курсу згідно з типовою навчальною програмою і Державним стандартом професійно-технічної освіти з професії 7233.2 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування».

 • Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (система технического обслуживания и ремонта машин)
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный учебник «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (система технического обслуживания и ремонта машин)» — позволяет методически правильно организовать как индивидуальную, так и групповую работу учеников по данному курсу согласно типовой учебной программе и Государственным стандартам профессионально-технического образования для профессии 7233.2 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования».

 • Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
  (сільськогосподарські машини)

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування (сільськогосподарські машини)» — охоплює питання, передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування (сільськогосподарські машини)» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії 7233.2 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування».

 • Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (сельскохозяйственные машины)
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный учебник «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (сельскохозяйственные машины)» — охватывает вопросы, которые предусмотрены типовой учебной программой по предмету «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (сельскохозяйственные машины)» Государственного стандарта профессионально-технического образования по профессии 7333.2 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования».

 • Монтаж гіпсокартонних конструкцій

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Монтаж гіпсокартонних конструкцій» — розроблено відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», код 7129.2. ППЗ охоплює найпрогресивніші технології в області опорядження поверхонь, монтажу гіпсокартонних конструкцій та створення різноманітного інтер’єру приміщень із застосуванням гіпсокартонних комплектних систем «Кнауф». Даний ППЗ розроблено ТОВ «Компанія СМІТ» на замовлення компанії ДП «Кнауф Маркетинг» за участі та сприянні МОН України.

 • Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций на примере материалов и технологий КНАУФ

  В ППС особое внимание уделено рассмотрению технологических аспектов сухого строительства, включая использование современных материалов и их свойств, применяемых инструментов и оборудования, а также технологии организации работ и техники безопасности на примере комплектных систем КНАУФ. Применение в строительстве этих систем позволяет обеспечить необходимое качество и производительность труда, уменьшить сроки выполнения работ и понизить их стоимость. ППС предназначено для использования в качестве учебного пособия (учебника) для начального профессионального образования в учебных заведениях строительного профиля.

 • Інформаційні технології

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Інформаційні технології (за видами економічної діяльності)» — призначений для доповнення і розширення можливостей традиційних засобів навчання. Охоплює питання, передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Інформаційні технології (за видами економічної діяльності)». ППЗ містить 3 теми (105 годин) теоретичної частини та 18 лабораторно-практичних робіт (48 годин).

 • Бібліотека анімацій до курсу «Енергоефективність»

  Бібліотека анімацій до курсу «Енергоефективність» призначена для доповнення і розширення можливостей традиційних засобів навчання, охоплює питання, які передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Основи енергоефективності».

 • Клинические лабораторные исследования

  Клинические лабораторные исследования — это комплекс методов (физико-химических и микроскопических), позволяющих оценить состояние организма человека. Эти методы используются для профилактики и диагностики, наблюдения за динамикой и лечением, прогнозирования исхода заболевания.

 • Будова та експлуатація тракторів та автомобілів

  У підручнику викладено будову, роботу, технічне обслуговування механізмів і систем двигуна, трансмісії, ходової частини, органів керування робочого, допоміжного і електричного обладнання сільськогосподарських тракторів та автомобілів.

 • Технологія виробництва продукції вівчарства

  Підручник призначено для підготовки використання його для професійної підготовки учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, студентів аграрних коледжів, ліцеїв, а також може бути корисним практичним працівникам галузі, керівникам господарств, фермерам, організаційним установам, що здійснюють підготовку з робітничих спеціальностей, і всім хто бажає розводити овець в індивідуальних господарствах.

 • Технологія машинобудування. Конструювання заготовок

  Електронний додаток призначений у якості навчального посібника для студентів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що навчаються за напрямом підготовки 050503 — «Машинобудування», галузь знань: 0505 — «Машинобудування та матеріалообробка». Викладено методику вибору загальних припусків і розрахунку розмірів штамповок, виливків і заготовок з круглого гарячекатаного прокату. Наведені правила розробки і оформлення креслень заготовок, приклади виконання розрахунків та відомості з нормативно-технічної документації, необхідні для проектування.

 • Азбука литейного производства

  Книга представляет собой по форме учебное пособие для системы профес-сионально-технического обучения по специальности «Металлическое литьё», для подготовки рабочих в системе профессионального ученичества и повышения ква-лификации уже работающих, а также может быть использована в качестве вспомо-гательного материала в других учебных заведениях более высокого уровня. Отдельные главы могут заинтересовать старшеклассников, задающихся во-просом «Кем быть?»

 • Изготовление деревянных моделей для литейного производства

  В пособии содержатся основные сведения по технологии изготовления меха-нической обработкой деревянных и пенополистироловых моделей для литейного производства; изложены основные принципы выбора и подготовки материала для моделей; даны начальные сведения по машиностроительному черчению; описаны традиционные и новые технологические процессы литья в необходимых изготовителю моделей объемах; приводятся справочные данные. После каждого раздела предлагаются контрольные вопросы для закрепления материала.

 • Двигуни внутрішнього згорання

  У чотирьох розділах посібника викладено основи термодинаміки та теплопередачі, робочі процеси двигунів внутрішнього згорання — як дизелів, так і бензинових, — описано системи двигунів; розглянуто сили, що діють у механізмах поршневих двигунів, урівноваження відцентрових сил у колінчастих валах, вибір порядку роботи у багатоциліндрових двигунах. Також описано методику побудови швидкісної характеристики та обґрунтовано необхідність застосування регулятора; наведено велику кількість прикладів, розрахунків, графіків і рисунків.

 • Безпека життєдіяльності на транспорті

  У навчальному посібнику розглянуті проблеми охорони праці й виробничої безпеки працівників сфери транспорту. Окрема увага приділена питанням охорони праці для специфічних умов функціонування об'єктів транспорту і його галузевих виробництв, безпеки життя і діяльності працівників.

 • Штукатурні системи і машини для опоряджувальних робіт

  Описано прогресивні технології штукатурного (штукатурно-декоративного) опорядження будівель із використанням штукатурних систем, машин та меха-нізмів КНАУФ.