Біологія. 11 клас

Зміст

 • Розділ 1. Організмовий рівень життя
  • Тема 1.1. Розмноження організмів
   • § 1. Нестатеве розмноження організмів.
   • § 2. Статеве розмноження організмів. Будова і утворення статевих клітин.
   • Лабораторна робота № 1. Будова статевих клітин.
  • Тема 1.2. Закономірності спадковості
   • § 3. Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер (моногібридне схрещування).
   • § 4. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер (дигібридне схрещування). Цитологічні основи законів Г. Менделя.
   • Практична робота № 1. Розв’язування типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування).
   • § 5. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування.
   • § 6. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю.
   • § 7. Взаємодія алельних генів.
   • § 8. Взаємодія неалельних генів.
   • § 9. Позаядерна спадковість.
  • Тема 1.3. Закономірності мінливості
   • § 10. Комбінативна мінливість.
   • § 11. Мутаційна мінливість. Види мутацій. Мутагени.
   • Лабораторна робота № 2. Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння.
   • Практична робота № 2. Розв’язування типових задач на визначення типу мутацій.
   • § 12. Модифікаційна мінливість.
   • Лабораторна робота № 3. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.
  • Тема 1.4. Генотип як цілісна система
   • § 13. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу.
   • § 14. Генетика людини.
   • § 15. Основні закономірності функціонування генів у про- і еукаріотів.
   • § 16. Генетичні основи селекції організмів.
   • § 17. Химерні та трансгенні організми. Основні напрямки сучасної біотехнології.
  • Тема 1.5. Індивідуальний розвиток організмів
   • § 18. Запліднення. Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток. Життєвий цикл у рослин і тварин.
   • Лабораторна робота № 4. Ембріогенез хордових.
   • § 19. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму.
   • § 20. Діагностування вад розвитку людини та їх корекція.
   • § 21. Ембріотехнології. Клонування.
 • Розділ 2. Надорганізмові рівні організації життя
  • Тема 2.1. Популяція. Екосистема. Біосфера.
   • § 22. Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції.
   • § 23. Фактори, які впливають на чисельність популяції. Екологічні чинники.
   • § 24. Середовище існування, пристосування організмів до середовища існування. Біологічні адаптивні ритми організмів.
   • § 25. Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Різноманітність екосистем.
   • § 26. Розвиток і зміни екосистем. Взаємодії організмів в екосистемах.
   • § 27. Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем.
   • § 28. Загальна характеристика біосфери. Колообіг речовин в біосфері.
   • § 29. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса.
   • § 30. Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери.
   • Практична робота № 3. Розв’язування задач з екології.
 • Розділ 3. Історичний розвиток органічного світу
  • Тема 3.1. Основи еволюційного вчення
   • § 31. Становлення еволюційних поглядів. Природний добір.
   • Практична робота № 4. Порівняння природного і штучного добору.
   • § 32. Вид, видоутворення. Мікроеволюція.
   • § 33. Адаптації як результат еволюційного процесу.
   • § 34. Синтетична теорія еволюції. Сучасні уявлення про фактори еволюції.
   • § 35. Макроеволюційний процес.
  • Тема 3.2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу
   • § 36. Гіпотези виникнення життя на Землі.
   • § 37. Еволюція одноклітинних та багатоклітинних організмів. Періодизація еволюційних явищ.
   • § 38. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем.
   • § 39. Система органічного світу як відображення його історичного розвитку.
  • Узагальнення курсу
   • § 40. Основні властивості живих систем. Можливості й перспективи застосування досягнень біології у забезпеченні існування людства.