Навчальні матеріали  /  Загальна освіта

Загальна освіта

 • Підготовка до ЗНО з математики

  Онлайн-курс передбачає формування загальнопредметних компетентностей з математики - знань, умінь, навичок: Будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів, явищ, досліджувати ці моделі математичними засобами. Виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв’язувати задачі на наближені обчислення, пропорції тощо). Виконувати перетворення числових і символьних виразів (розуміти змістове значення кожного елемента виразу, спрощувати вирази та обчислювати їх значення при заданих значеннях змінних, знаходити допустимі значення змінних). Будувати й аналізувати графіки функціональних залежностей, рівнянь та нерівностей, досліджувати їхні властивості. Використовувати властивості похідної та інтеграла до розв’язування задач. Досліджувати та розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи, текстові задачі. Знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їх властивості. Знаходити числові характеристики геометричних об'єктів (довжини, величини кутів, площі, об’єми). Розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі та обчислювати ймовірності випадкових подій. Аналізувати інформацію, що подана в графічній, табличній, текстовій та іншій формах.

 • Біологія. 10 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Біологія. 10 клас» з курсу загальної біології для 10 класу, під час розробки якого використовувались сучасні ІТ-технології та мультимедійні засоби навчання. ППЗ відповідає чинній програмі з біології для 10 класу рівня стандарту та академічного рівня. Містить у повному обсязі навчальний матеріал — 46 інтерактивних уроків, які мають статичні та динамічні ілюстрації (понад 500), дикторський текст (20 хвилин), схеми, моделі біологічних процесів (понад 150), різнорівневі інтерактивні і тестові завдання (8 тематичних оцінювань, всього 128 завдань), питання для самоконтролю.

 • Биология. 10 класс (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный мультимедийный учебник «Биология. 10 класс» по курсу общей биологии для 10 класса — разработано с использованием современных ІТ-технологий и мультимедийных средств обучения. ППС соответствует действующей программе по биологии для 10 класса уровней стандарта и академического. Содержит в полном объеме учебный материал — 46 интерактивных уроков со статическими и динамическими иллюстрациями (более 500), дикторский текст (20 минут), схемы, модели биологических процессов (более 150), разноуровневые интерактивные и тестовые задания (8 тематических оцениваний, всего 128 заданий), вопросы для самоконтроля.

 • Біологія. 11 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний інтерактивний підручник «Біологія. 11 клас» з курсу загальної біології для 11 класу. В ході розробки використовувались сучасні методологічні та методичні підходи. ППЗ відповідає чинній програмі з біології для 11 класу рівня стандарту та академічного рівня. Містить у повному обсязі навчальний матеріал — 40 інтерактивних уроків, які мають статичні та динамічні ілюстрації (понад 500), дикторський текст (20 хвилин), схеми, моделі біологічних процесів (понад 100), інтерактивні і тестові завдання (4 тематичних оцінювання, всього 128 завдань), питання для самоконтролю після кожного параграфу, словник.

 • Віртуальна біологічна лабораторія. 10 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Віртуальна біологічна лабораторія. 10 клас» — призначено для виконання лабораторних і практичних робіт із загальної біології, базується на сучасних ІТ-технологіях та мультимедійних засобах навчання, відповідає чинній програмі стандартного та академічного рівня, абсолютно сумісний з традиційними засобами навчання. «Віртуальна біологічна лабораторія» містить 12 лабораторних і 7 практичних інтерактивних робіт.

 • Виртуальная биологическая лаборатория. 10 класс
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный мультимедийный учебник «Виртуальная биологическая лаборатория. 10 класс» — предназначено для выполнения лабораторных и практических работ по общей биологии базируется на современных ІТ-технологиях и мультимедийных средствах обучения, соответствует действующей программе стандартного и академического уровней, абсолютно совместим с традиционными средствами обучения. «Виртуальная биологическая лаборатория» содержит 12 лабораторных и 7 практических интерактивных работ.

 • Хімія. 10 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Хімія. 10 клас» розроблено згідно з програмами Міністерства освіти і науки України для стандартного і академічного рівня викладання хімії, містить теоретичний матеріал тем неметалічних і металічних елементів та їх сполук, фотографії, відеофрагменти, комп'ютерні інтерактивні анімації фізико-хімічних процесів, статичні і велику кількість динамічних ілюстрацій, інтерактивні тренажери, систему контролю знань з чотирирівневими тестовими завданнями.

 • Віртуальна хімічна лабораторія. 10 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Віртуальна хімічна лабораторія. 10 клас» розроблено згідно з програмами Міністерства освіти і науки України для стандартного і академічного рівнів викладання хімії. ППЗ повністю відповідає хронологічній схемі вивчення хімії неметалічних і металічних елементів та їх сполук, та включає в себе 16 лабораторних та 2 практичні роботи. Кожна інтерактивна лабораторна робота складається з декількох етапів та супроводжується стислим теоретичним матеріалом щодо процесів та явищ, які моделюються у віртуальному експерименті.

 • Електронний освітній ресурс. Віртуальний практикум з хімії (10 клас). Профільний рівень

  Електронний освітній ресурс (ЕОР) — електронний мультимедійний посібник «Віртуальний практикум з хімії
  (10 клас)» — розроблено згідно з Навчальною програмою ХІМІЯ 10-11 класи для закладів загальної середньої освіти, затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)
  Застосування ЕОР продуктивно допоможе засобами навчального предмета формувати ключові компетентності учня, необхідні для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення, поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства.

 • Виртуальная химическая лаборатория. 10 класс
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный мультимедийный учебник «Виртуальная химическая лаборатория. 10 класс» — разработано в соответствии с программами Министерства образования и науки Украины для стандартного и академического уровней преподавания химии. ППС полностью отвечает хронологической схеме изучения химии неметаллических и металлических элементов и их соединений и включает в себя 16 лабораторных и 2 практические работы. Каждая интерактивная лабораторная работа состоит из нескольких этапов и сопровождается кратким теоретическим материалом по процессам и явлениям, моделируемым в виртуальном эксперименте.

 • Хімія. 11 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Хімія. 11 клас» розроблено згідно з програмами Міністерства освіти і науки України (академічний рівень). Підручник містить теоретичний матеріал з загальної органічної хімії, що доповнений та проілюстрований фотографіями, комп'ютерними інтерактивними анімаціями, а також містить інтерактивну систему контролю знань з тестовими завданнями.

 • Віртуальна хімічна лабораторія. 11 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Віртуальна хімічна лабораторія. 11 клас» розроблено відповідно до програми хімії (академічний рівень), рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2011/12 навчальному році (Лист МОНмолодьспорт від 17.08.11 № 1/9-622).

 • Виртуальная химическая лаборатория. 11 класс
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный мультимедийный учебник «Виртуальная химическая лаборатория. 11 класс» — разработано в полном соответствии с учебной программой по химии (академический уровень); рекомендовано Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины для общеобразовательных учебных заведений (Письмо МОНУ № 1/9-622 от 17.08.11).

 • Інформатика. 10 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Інформатика. 10 клас» призначається для використання як дидактичний засіб на уроках інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах, у самостійній роботі учнів з опрацювання матеріалу курсу, а також для дистанційного навчання із застосуванням Інтернет-технологій. Матеріал ППЗ повністю відповідає чинній навчальній програмі для 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів академічного рівня і складається з 7 розділів: «Інформаційні технології у навчанні», «Текстовий процесор», «Комп’ютерні презентації» та інше.

 • Інформатика. 11 клас

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник «Інформатика. 11 клас» розроблено згідно з програмой Міністерства освіти і науки України для стандартного рівня викладання інформатики. Складається з чотирьох частин. У першій частині розглянуто початкові відомості про моделювання та алгоритмізацію, наведено приклади реалізації алгоритмів мовою Pascal і основні правила роботи в середовищі програмування Turbo Pascal 7.0. Друга частина присвячена системам опрацювання табличних даних. Описані теоретичні відомості про ці системи, порядок та технологія роботи в середовищі Excel 2007.

 • Русский язык. 10 класс

  Настоящий учебник составлен в соответствии с программой по русскому языку для 10 класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения, академический уровень. 35 занятий дают основы знаний по стилистике и культуре речи, обеспечивают достаточно высокий уровень общения и формирования навыков грамотного письма, приобщают к русской культуре.