Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 10. Технології та протоколи управління в ТКС   /  Тема 10.6. Контрольні запитання та завдання

Contents:

10.6.1. Контрольні запитання та завдання

 1. Чим обумовлена необхідність управління в ТКС?
 2. Що може виступати як об’єкт управління в ТКС?
 3. Які стандарти та рекомендації регламентують створення та підтримку систем мережного управління?
 4. Які основні вимоги висувають до систем і засобів мережного управління?
 5. Які функціональні підсистеми утворюють СМУ?
 6. Які методи управління реалізуються в СМУ?
 7. З якою метою в СМУ здійснюється управління послугами?
 8. Дайте визначення терміну «якість обслуговування».
 9. Дайте визначення та розкрийте призначення інтелектуальної мережі.
 10. Які задачі покладено на архітектуру TMN?
 11. Скільки функціональних рівнів виділяється в архітектурі TMN?
 12. Які основні засоби управління реалізуються на рівнях транспорту та доступу ТКС?
 13. Навіщо та яким чином у сучасних ТКС здійснюється класифікація та маркування пакетів трафіка?
 14. За допомогою яких засобів і яким чином здійснюється управління інтенсивністю трафіка?
 15. Які задачі покладено на засоби управління чергами на мережних вузлах?
 16. Які основні функції реалізує маршрутизація?
 17. Порівняйте основні алгоритми, які використовуються для пошуку найкоротшого шляху на графі під час розв’язання маршрутних задач.
 18. Які основні вимоги висувають до протоколів маршрутизації?
 19. Яке призначення технології інжинірингу трафіка?
 20. Які основні відмінності в сигнальних протоколах резервування мережних ресурсів, що використовуються в сучасних ТКС?
 21. Які функції управління канального рівня щодо забезпечення QoS?
 22. Яке призначення та на яких засобах управління базується архітектурна модель DiffServ?
 23. Яка основна мета впровадження архітектурної моделі IntServ?