Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 5. Способи формування групових сигналів   /  Тема 5.11. Контрольні запитання та завдання

Contents:

5.11.1. Контрольні запитання та завдання

 1. У чому полягає відмінність поняття «ущільнення» від поняття «множинний доступ»?
 2. Назвіть методи формування групових сигналів і поясніть їх сутність.
 3. Назвіть складові спектра сигналу з амплітудною модуляцією.
 4. Накресліть частотний спектр сигналу з амплітудною модуляцією.
 5. Чому нераціонально формувати груповий сигнал із сигналів, що мають дві бічні смуги частот?
 6. Запишіть співвідношення, що визначає ширину спектра групового сигналу з частотним ущільненням.
 7. Які недоліки притаманні частотному ущільненню методом багаторазового перетворення частот сигналів окремих каналів?
 8. Чому використання частотного ущільнення методом багаторазового перетворення частоти може призвести до зменшення ефективності використання лінії зв’язку?
 9. Поясніть сутність частотного ущільнення методом багаторазового перетворення частоти сигналів окремих груп каналів.
 10. Назвіть переваги і недоліки частотного ущільнення.
 11. Поясніть загальний принцип реалізації часового мультиплексування цифрових потоків.
 12. Які можуть бути варіанти часового мультиплексування цифрових потоків?
 13. Які можливі методи мультиплексування цифрових потоків?
 14. Поясніть сутність побітового об’єднання цифрових потоків, наведіть часову діаграму і структурну схему мультиплексування цифрових потоків.
 15. У чому полягає відмінність в об’єднанні синхронних і асинхронних цифрових потоків?
 16. Поясніть, у чому полягає відмінність між однорідним потоком і неоднорідним.
 17. Визначте кількість інформаційних імпульсів (R) між двома часовими зсувами, якщо значення частот зчитування (Fзч) і запису (Fзп) відповідають співвідношенню Зобразіть часову діаграму імпульсів запису і зчитування.
 18. Попереднє завдання розв’яжіть для співвідношень
 19. Поясніть причину виникнення неоднорідностей при об’єднанні асинхронних цифрових потоків. Запишіть співвідношення, що визначає періодичність появи неоднорідностей і поясніть сутність величин, що надходять у співвідношення.
 20. Чому частота зчитування завжди вибирається більшою, ніж частота запису?
 21. Поясніть принципи об’єднання низькошвидкісних сигналів.
 22. Запишіть співвідношення, які визначають абсолютні та відносні похибки методів об’єднання низькошвидкісних потоків.
 23. Визначте швидкість передачі Vc низькошвидкісного потоку по 8-кілобітному каналу (V0 = 8 кбіт/с), з якою можна передавати цей потік накладання і методом кодування фронтів. Припустима відносна похибка (δ) реєстрації сигналів низькошвидкісного потоку дорівнює 0,1.
 24. Визначте кількість низькошвидкісних потоків зі швидкістю Vc = 50 біт/с, які можна об’єднати у груповий потік, якщо швидкість групового потоку дорівнює 8 кбіт/с, а припустима величина відносної похибки δ = 5 %.
 25. Поясніть сутність кодового ущільнення сигналів і наведіть варіант схем формування і прийому широкосмугових сигналів.
 26. Назвіть переваги кодового ущільнення сигналів у порівнянні з іншими методами ущільнення.
 27. Запишіть співвідношення, що визначають широкосмугові сигнали (ШСС) різних типів (часових, частотних, частотно-часових).
 28. Дайте геометричне зображення ШСС (часових, частотних, частотно-часових).
 29. Поясніть сутність синтезу систем ШСС з використанням мінімаксного критерію.
 30. Запишіть і поясніть співвідношення, що визначають ВКФ частотно-часових, часових і частотних ШСС.
 31. Визначте функції Уолша перших 8-ми порядків, подайте їх у вигляді матриці і доведіть їх ортогональність «у точці».
 32. Визначте взаємнокореляційну функцію двох псевдовипадкових послідовностей (ПВП), що формуються регістрами зі зворотними зв’язками, побудованих на базі поліномів P1(x) = x3 + x + 1 і P2(x) = x3 + x2 + 1. Визначте структуру ПВП з використанням часової діаграми.
 33. Визначте періодичну автокореляційну функцію ПВП, що формується на базі полінома P(x) = x3 + x + 1. Структуру ПВП визначте з використанням часової діаграми роботи регістра-формувача ПВП.
 34. Визначте кількість ШСС, якщо кількість часових інтегралів S = 8, кількість частот m = 7, кількість активних позицій n = 5 (код з постійною вагою 5 з 8-ми).
 35. ПВП формується регістром, що побудований на базі використання полінома P(x) = x10 + x3 + 1. Накресліть схему регістра зі зворотними зв’язками і визначте довжину ПВП.
 36. Визначте періодичну і неперіодичну АКФ коду Баркера для N = 7. Накресліть графіки обох АКФ.
 37. Надано схему формування ПВП:


  На схемі зазначені: — суматор mod 2, Т — тригер. Визначте вигляд полінома P(x), на базі якого побудований регістр-формувач ПВП, його двійковий код, розрядність ПВП, що формується.