Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 4. Лінії зв’язку   /  Тема 4.8. Електромагнітні впливи в лініях зв’язку

Зміст:

4.8.3. Захист кіл і трактів ліній зв’язку від взаємних впливів

Для зменшення взаємних впливів кіл і трактів ліній застосовують низку заходів.

1. Використання систем передачі та ліній зв’язку, що забезпечують малі взаємні впливи: цифрових систем передачі, коаксіальних кабелів, підвищення однорідності ліній. Застосування оптичних кабелів повністю знімає проблему взаємних впливів.

2. Скручування жил в елементарних групах і груп між собою на стадії виробництва кабелів та їх екранування.

3. Симетрування кабелів зв’язку — комплекс заходів, що здійснюється у процесі будівництва чи реконструкції лінії. Розрізняють симетрування схрещуванням і концентроване.

Схрещування у кабелях. Принцип схрещування полягає в тому, що струми завад з однієї ділянки лінії компенсуються струмами завад з другої ділянки лінії (рис. 4.8.7).

Рис. 4.8.7. З’єднання двох ділянок кабелю зі зв’язками однакових знаків: а — без схрещування; б — зі схрещуванням

Проводи у кабельній четвірці при схрещуванні можна з’єднати за різними схемами, кожній схемі відповідає своє позначення — оператор схрещування (табл. 4.8.1). Оператор містить три позиції. Знак першої позиції вказує схему з’єднання жил першої пари, другої — з’єднання жил другої пари.

Концентроване симетрування поділяється на конденсаторне та із застосуванням контурів протизв’язку.

Таблиця 4.8.1 Оператори та схеми схрещування

№ схеми
1
2
3
4
Оператор схрещування
. . .
X . .
. X .
X X .
Схема схрещування

Конденсаторне симетрування. Після схрещування залишаються залишкові зв’язки, які компенсуються включенням конденсаторів паралельно частковим магінтопроводовим ємностям таким чином, щоб мінімізувати ємнісні зв’язки.

Включення контурів протизв’язку. Цей засіб засновано на принципі компенсації струму завад струмом, що відгалужується з лінії та має протилежну фазу. Такі контури містять пасивні елементи, схема з’єднання цих елементів та їх номінали визначаються частотною характеристикою електромагнітних зв’язків. Принцип дії контуру протизв’язку наведено на рис. 4.8.8. У цьому разі Ізв = –(Іпрзв), тому сумарний струм завади, що протікає навантаженням, буде відсутній.

Рис. 4.8.8. Схема дії контуру протизв’язку

Нормування взаємних впливів. Взаємні впливи нормуються на довжині підсилювальної дільниці, вони визначаються типом кабелю та системи передачі.

Для симетричних кабелів впливи нормуються на вищій частоті лінійного спектра, для коаксіальних — на нижчій (табл. 4.8.2).

У цифрових системах передачі взаємні впливи нормуються на напівтактовій частоті. Ці норми визначаються

Al ≥ 26 + 10 · lg (N – 1),

де N — кількість цифрових ліній у кабелі.

Таблиця 4.8.2 Норми взаємних впливів

Тип лінії
Двопроводова
Чотирипроводова

Низькочастотні симетричні кабелі

А0

Аl

 

60,8 + αl

60,8 + αl

 

65,1 + αl

65,1 + αl

Низькочастотні симетричні кабелі

А0

Аl

 

 

60,8

73,8 для 90 %

71,0 для 100 %

 

 

73,8 + αl

73,8 для 90 %

71,0 для 100 %

Коаксіальні кабелі А0, Аl

КМ-4 А0, Аl

МКТ-4 А0, Аl

 

 

140

108,6

В аналогових системах взаємні впливи нормуються на довжині переприймальної секції, в цифрових системах — на довжині регенераційної дільниці. Проблема зменшення взаємних впливів є актуальною в НЧ абонентських лініях зв’язку, якими передаються високошвидкісні сигнали від локальних комп’ютерних мереж.