Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 3. Стандартизація мережних протоколів і телекомунікаційного обладнання   /  Тема 3.3. Еталонна модель взаємодії відкритих систем

Зміст:

3.3.11. Поділ ЕМВВС на мережонезалежні і мережозалежні рівні

Як приклад на рис. 3.3.6 подано приналежність рівням ЕМВВС телекомунікаційних пристроїв різних мережних структур. Беручи до уваги, що верхні три рівні моделі виконують функції взаємодії з аплікаціями, з рисунка видно, що розглянуті пристрої працюють або тільки на фізичному рівні (повторювач), або на фізичному й канальному рівнях (міст), або на всіх трьох нижніх рівнях (маршрутизатор), або на верхніх рівнях (шлюз).

Рис. 3.3.6. Зв’язок рівнів ЕМВВС, мережних структур і пристроїв комунікацій

У результаті аналізу мережних особливостей і функцій різних рівнів ЕМВВС співвідношення основних функцій системи з урахуванням протокольних рівнів моделі можна подати у вигляді, наведеному на рис. 3.3.7. Відповідно до цього рисунка два нижніх рівні моделі визначають зв’язок, як правило, в локальній мережі, у той час як наступні два рівні відповідають за міжмережний зв’язок при реалізації протоколами сеансового рівня логічного зв’язку.

Рис. 3.3.7. Відповідність основних функцій системи і видів зв’язку рівням ЕМВВС

Функції всіх рівнів моделі OSI можуть бути віднесені до однієї з двох груп: або до функцій, що залежать від конкретної технічної реалізації мережі, або до функцій, орієнтованих на роботу з аплікаціями (рис. 3.3.8).

Три нижніх рівні — фізичний, канальний і мережний — є мережозалежними, тобто протоколи цих рівнів тісно пов’язані з технологічною реалізацією мережі і комунікаційним обладнанням, що використовується. Наприклад, перехід на обладнання FDDI означає повну зміну протоколів фізичного і канального рівнів у всіх вузлах мережі.

Три верхніх рівні — прикладний, представницький і сеансовий — орієнтовані на аплікації і мало залежать від технологічних особливостей побудови мережі. На протоколи цих рівнів не впливають будь-які зміни в топології мережі, заміна обладнання або перехід на іншу мережну технологію. Так, перехід від Ethernet до високошвидкісної технології 100 VG-AnyLAN не спричиняє ніяких змін у програмних засобах, що реалізує функції прикладного, представницького і сеансового рівнів.

Транспортний рівень є проміжним, він приховує всі деталі функціонування нижніх рівнів від верхніх. Це дозволяє розробляти аплікації, що не залежать від технічних засобів безпосереднього транспортування повідомлень.

Рис. 3.3.8. Мережонезалежні і мережозалежні рівні моделі OSI

Розбиття на рівні забезпечує «прозорість» взаємодії між рівнями як усередині даної системи, так і між рівнями різних відкритих систем. Тому ЕМВВС більшою мірою стосується галузі телекомунікаційних взаємодій між різними системами і детально не розглядає взаємодію елементів «усередині» даної системи. Телекомунікаційна взаємодія означає не тільки обмін інформацією, але й взаємодію декількох систем для досягнення певних цілей, наприклад при розподілених обчисленнях.

Модель OSI представляє хоча й дуже важливу, але тільки одну з багатьох моделей взаємодії. Ці моделі й пов’язані з ними стеки протоколів можуть відрізнятися кількістю рівнів, їхніми функціями, форматами повідомлень, службами, що підтримуються на верхніх рівнях, іншими параметрами.