Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  [→] Раздел 3. Стандартизация сетевых протоколов и телекоммуникационного оборудования  /  Тема 3.2. Основные организации по стандартизации сетевых решений

Содержание:

3.2.2. Краткая характеристика организаций по стандартизации

Нижче подані назви й деякі відомості щодо організацій, які найбільш активно й успішно займаються розробкою стандартів в галузі телекомунікацій.

Міжнародна організація зі стандартизації (International Organization for Standardization, ISO, часто називана також International Standards Organization) являє собою асоціацію провідних національних організацій різних країн зі стандартизації. Основним досягненням ISO стала модель взаємодії відкритих систем OSI, яка на сьогодні є концептуальною основою стандартизації в галузі інформаційних і телекомунікаційних мереж. Відповідно до моделі OSI цією організацією був розроблений стандартний стек комунікаційних протоколів OSI.

Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ) або International Telecommunications Union (ITU). Міжнародний союз електрозв’язку визначає політику стандартизації й регламентації в цій сфері телекомунікацій. Рекомендації ITU спрямовані на гармонізацію технічних рішень, стандартизацію протоколів для організації міжнародних зв’язків. ITU був створений у 1865 р. й до 1934 р. називався Міжнародним телеграфним союзом. З 1947 р. ITU — спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй (ООН). Нині в його роботі беруть участь всі країни — члени ООН. До ITU входить близько двохсот держав, кожна з яких представлена в Союзі повноважними органами. Вищий орган ITU — Повноважна конференція, скликається раз на чотири роки й визначає стратегію роботи ITU. У ній беруть участь делегації всіх членів ITU. У періоди між повноважними конференціями проводяться щорічні засідання Ради ITU. Рада ITU поєднує 25 % від загальної кількості держав — членів ITU, які обираються Повноважною конференцією відповідно до вимоги об’єктивного розподілу місць у Раді між п’ятьма регіонами світу (Америкою, Західною і Східною Європою, Африкою, Азією і Австралією).

Діяльність ITU здійснюється в таких секторах: сектор стандартизації електрозв’язку (ITU-Т); сектор радіозв’язку (ITU-R); сектор розвитку електрозв’язку (ITU-D). У кожному секторі представлені дослідницькі комісії, які узагальнюють міжнародний досвід і розробляють рекомендації — міжнародні стандарти у відповідних галузях техніки. Вищий орган кожного сектора — Всесвітня конференція (або асамблея). ITU працює в тісному контакті з Міжнародною електротехнічною комісією (МЕК), Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO), регіональними організаціями зі стандартизації й регулювання електрозв’язку, промисловими форумами й науковими організаціями, постійно діючими у рамках цього союзу.

Найбільш значну роль у стандартизації телекомунікаційних мереж відіграє сектор ITU-Т (табл. 3.2.1), що до 1993 р. іменувався як Міжнародний консультативний комітет з телефонії і телеграфії (МККТТ) (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony, CCITT). Основу діяльності ITU-Т становить розробка міжнародних рекомендацій — стандартів у сфері телефонії, телематичних служб (електронної пошти, факсимільного зв’язку, телетексту, телексу й ін.), передачі даних, аудіо- та відеосигналів. Свою роботу ITU-Т будує на вивченні досвіду різних організацій, а також на результатах власних досліджень. Раз на чотири роки видаються праці ITU-Т у вигляді так званої «Книги», що насправді являє собою цілий набір звичайних книг, згрупованих у випуски, які, у свою чергу, поєднуються в томи. Кожний том і випуск містять логічно взаємозалежні рекомендації. Основні рекомендації ITU-Т постійно оновлюються на сайті організації (http://www.itu.int/ITU-T/index.html).

Таблиця 3.2.1 Серії рекомендацій ITU-T

Серії рекомендацій ITU-Т
Серія А
Організація роботи ITU-Т
Серія D
Загальні принципи сертифікації
Серія Е
Загальна експлуатація мережі, телефонна служба, функціонування служб та людські фактори
Серія F
Нетелефонні служби електрозв'язку
Серія G
Системи та середовище передачі, цифрові системи та мережі
Серія H
Аудіовізуальні та мультимедійні системи
Серія I
Цифрова мережа з інтеграцією служб
Серія J
Кабельні мережі та передача сигналів телевізійних та звукових програм та інших мультимедійних сигналів
Серія K
Захист від перешкод
Серія L
Консультація, прокладання та захист кабелів та інших елементів лінійно-кабельних споруд
Серія M
Управління електрозв'язком, включаючи СУЕ та технічне обслуговування мереж
Серія N
Технічне обслуговування: міжнародні канали передачі звукових і телевізійних програм
Серія O
Вимоги до вимірювальної апаратури
Серія P
Якість телефонної передачі, телефонні установки, мережі місцевих ліній
Серія Q
Комутація і сигналізація
Серія R
Телеграфна передача
Серія S
Кінцеве обладнання для телеграфних служб
Серія T
Кінцеве обладнання для телематичних служб
Серія U
Телеграфна комутація
Серія V
Передача даних телефонною мережею
Серія X
Мережі передачі даних, взаємозв'язок відкритих систем і безпека
Серія Y
Глобальна інформаційна система, аспекти міжмережного протоколу та мережі наступних поколінь
Серія Z
Мови та загальні аспекти програмного забезпечення для систем електрозв'язку

Інститут інженерів з електротехніки і радіоелектроніки (IEEE) — національна організація США, що визначає мережні стандарти. В 1981 р. робоча група 802 цього інституту сформулювала основні вимоги, яким мають задовольняти локальні мережі зв’язку. Група 802 визначила множину стандартів, з них найвідомішими є стандарти 802.1, 802.2, 802.3 і 802.5, які описують загальні поняття, що використовуються в галузі локальних мереж, а також стандарти на два нижні рівні мереж Ethernet і Token Ring.

Асоціація електронної промисловості (Electronic Industries Association, EIA) — промислово-торговельна група виробників електронного і мережного обладнання; є національною комерційною асоціацією США; проявляє значну активність у розробці стандартів і основних мережних компонентів (проводів, конекторів та ін.). Її найбільш відомий стандарт — RS-232С.

Міністерство оборони США (Department of Defense, DoD) має численні підрозділи, які займаються створенням стандартів для комп’ютерних систем. Однією з найвідоміших розробок DoD є стек транспортних протоколів TCP/IP.

Американський національний інститут стандартів (American National Standards Institute, ANSI). Ця організація представляє США в Міжнародній організації зі стандартизації ISO. Комітети ANSI займаються розробкою стандартів у різних галузях мережного обладнання й обчислювальної техніки. Відомий стандарт FDDI є результатом діяльності комітету ANSI Х3Т9.5.

Європейський інститут стандартів у галузі телекомунікацій (European Telecommunications Standards Institute, ETSI). ETSI — безприбуткова організація, основним завданням якої є розробка телекомунікаційних стандартів, призначених для використання протягом найближчих десятиліть. До неї входить близько семисот членів з півсотні країн, що представляють адміністрації, операторів мереж, виробників приладів, провайдерів і користувачів. Будь-яка європейська організація, що виявляє інтерес до просування європейських телекомунікаційних стандартів, має право представляти свої інтереси в ETSI і в такий спосіб впливати на процес розробки стандартів у відповідності до потреб ринку.

Робоча програма ETSI будується на основі й у координації з діяльністю інших міжнародних організацій стандартизації, головним чином ITU-Т. Прикладом роботи ETSI є широко використовувана концепція EDGE (Enhanced data rates for GSM and TDMA/136 evolution), яка прийнята цим інститутом спільно зі всесвітнім консорціумом з універсальних безпроводових комунікацій (UWCC) як основа для міграції мереж GSM і TDMA до безпроводових систем зв’язку третього покоління. Крім того, під егідою ETSІ реалізується проект з ІP-телефонії під назвою TІPHON з використанням протоколу H.323.

У рамках ETSI був утворений у 1997 році Технічний комітет ERM (TC EMC and Radio spectrum Matters) шляхом реорганізації комітету RES і має своїм завданням:

  • підготовку документів ETSI, цілком чи частково присвячених електромагнітній сумісності (ЕМС);
  • підготовку документів ETSI щодо параметрів радіоспектра, що належить до міжсистемних характеристик;
  • координація позиції ETSI з питань ефективного використання радіоспектра і розподілу смуг частот.

Усі європейські стандарти, що стосуються ЕМС, проходять через комітет ERM. На сьогодні поточна діяльність комітету координується Директивами Європейського Союзу (ЄС) щодо ЕМС (EMC Directive) і по термінальному обладнанню (R&TTE Directive). Відповідно до цих директив мають бути розроблені пакети гармонізованих стандартів чи перероблено старі стандарти. Їх метою є уніфікація вимог щодо радіообладнання з погляду ЕМС і забезпечення безперешкодного переміщення товарів через кордони країн-членів ЄС. Для цього передбачається спрощення процедури сертифікації і навіть скасування національних систем сертифікації і заміна їх європейськими сертифікатами.

Національний інститут стандартів і технологій США (National Institute of Standards and Technology, NIST). Ґрунтуючись саме на його списку вимог у березні 1999 р. у рамках програми Java Community Process була розроблена специфікація Java реального часу (Real-Time Specification for Java, RTSJ), яка зараз активно використовується в сучасних технологіях мережного управління.

Паралельно з підтримкою міжнародних інститутів зі стандартизації для конкретизації вимог стандартів і скорочення термінів їх впровадження ряд промислових фірм і корпорацій створюють так звані форуми, прикладами яких є форум мережного управління NMF (Network Management Forum), форум з оптичної міжмережної взаємодії (Optical Internetworking Forum, OIF), ATM-форум або MPLS-форум. Наприклад, ATM-форум — некомерційна організація, створена в 1991 році групою корпорацій (StrataCom, Newbridge, Cisco Systems і NET), основна мета якої полягала в тому, щоб сприяти розвитку технології асинхронної передачі — АТМ, розробці й впровадженню нових стандартів. На сьогодні зусилля цієї організації, яка поєднує близько 1000 виробників апаратного й програмного забезпечення, зосереджені на двох основних напрямках: розробка стандартів і методик, що дозволяють боротися з перевантаженнями. До найбільш важливих стандартів, розроблених ATM-форумом, слід віднести стандарти UNI, Private NNI (PNNI); Integrated PNNI (I-PNNI); LAN Emulation (LANE); Multiprotocol Over АТМ (МРОА).