Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Зміст

 • Вступ
 • 1. Елементи лінійної алгебри
  • 1.1. Визначники
  • 1.2. Матриці та дії над ними
  • 1.3. Обернена матриця
  • 1.4. Ранг матриці
  • 1.5. Системи лінійних неоднорідних рівнянь
  • 1.6. Системи лінійних однорідних рівнянь
  • 1.7. Розв'язання систем лінійних рівнянь методом Гауса
 • 2. Елементи векторної алгебри
  • 2.1. Вектори та лінійні операції над ними
  • 2.2. Проекція вектора на вісь
  • 2.3. Розкладання вектора по ортах координатних осей. Модуль вектора. Напрямні косинуси
  • 2.4. Дії над векторами, які задані проекціями (координатами)
  • 2.5. Скалярний добуток векторів і його властивості
  • 2.6. Векторний добуток векторів і його властивості
  • 2.7. Мішаний добуток векторів і його властивості
 • 3. Аналітична геометрія на площині
  • 3.1. Системи координат на площині
  • 3.2. Рівняння лінії на площині
  • 3.3. Пряма лінія
  • 3.4. Криві другого порядку
   • 3.4.1. Поняття кривої другого порядку
   • 3.4.2. Коло
   • 3.4.3. Еліпс
   • 3.4.4. Гіпербола
   • 3.4.5. Парабола
   • 3.4.6. Загальне рівняння кривої другого порядку
 • 4. Аналітична геометрія в просторі
  • 4.1. Поверхні та лінії в просторі
  • 4.2. Рівняння площини
  • 4.3. Рівняння прямої в просторі
  • 4.4. Взаємні задачі на пряму та площину
  • 4.5. Поверхні другого порядку
   • 4.5.1. Поняття поверхні другого порядку
   • 4.5.2. Еліпсоїд
   • 4.5.3. Гіперболоїди
   • 4.5.4. Параболоїди
   • 4.5.5. Циліндричні поверхні
   • 4.5.6. Поверхня обертання
   • 4.5.7. Конічна поверхня
 • 5. Лінійні простори
  • 5.1. Лінійні простори. Базис. Вимірність. Ізоморфізм просторів
  • 5.2. Перехід до нового базису. Орієнтація базису. Скалярний добуток. Евклідовий простір
  • 5.3. Нормовані простори. Ортонормований базис.Процес ортогоналізації
 • 6. Лінійні оператори. Квадратичні форми
  • 6.1. Лінійні оператори. Матриця оператора
  • 6.2. Власні числа та власні вектори оператора. Самоспряжені оператори
  • 6.3. Ортогональні оператори. Квадратичні форми
  • 6.4. Використання теорії квадратичних форм
 • 7. Запитання до тесту з теми «Лінійна алгебра»
 • 8. Запитання до тесту з теми «Аналітична геометрія»
 • 9. Індивідуальні завдання
 • 10. Відповіді до тесту з теми «Лінійна алгебра»
 • 11. Відповіді до тесту з теми «Аналітична геометрія»
 • 12. Відповіді до індивідуальних завдань
 • Словник ключових слів
 • Рекомендована література