Загальна фізика з прикладами і задачами. Частина ІІІ. Оптика. Том 1

Зміст

 • Передмова
 • І. ОПТИКА
  • 1. Геометрична оптика
   • 1.1. Стисла історія розвитку уяви про природу світла
   • 1.2. Основні закони геометричної оптики
   • 1.3. Закони відбивання та заломлення світла як на слідок принципу Ферма
   • 1.4. Природні явища як наслідок принципу Ферма
   • 1.5. Явище повного внутрішнього відбивання
   • 1.6. Волоконна оптика
   • 1.7. Проходження світла крізь плоскопаралельну пластинку
   • 1.8. Вимірювання показника заломлення речовини за допомогою призми
   • 1.9. Оптичні систми
   • 1.10. Дзеркала
   • 1.11. Лінзи
   • 1.12. Аберації (похибки) оптичних систем
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Приклади розв’язання за дач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Геометрична оптика
  • 2. Інтерференція світла
   • 2.1. Світло як електромагнітні хвилі. Принцип суперпозиції світлових хвиль
   • 2.2. Додавання коливань і хвиль. Явище інтерференції світла
   • 2.3. Часова і просторова когерентність. Час і довжина когерентності
    • 2.3.1. Часова когерентність
    • 2.3.2. Просторова когерентність
   • 2.4. Одержання когерентних пучків світла поділом хвильового фронту
   • 2.5. Одержання когерентних пучків світла методом поділу амплітуди
    • 2.5.1. Смуги однакового нахилу
    • 2.5.2. Смуги рівної товщини
   • 2.6. Багатопроменева інтерференція
   • 2.7. Застосування інтерференції
   • 2.8. Інтерферометри
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Інтерференція світла
  • 3. Дифракція світла
   • 3.1. Принцип Гюйгенса — Френеля
   • 3.2. Метод зон Френеля
   • 3.3. Метод графiчного додавання амплiтуд
   • 3.4. Дифракцiя Френеля на простих перешкодах
   • 3.5. Дифракцiя Фраунгофера. Дифракцiя на щiлинi
   • 3.6. Дифракцiйна решiтка
   • 3.7. Дифракцiя на просторових структурах
   • 3.8. Дифракцiя рентгенiвського випромiнювання на просторовiй решiтцi
   • 3.9. Голографiя i її застосування
   • Контрольнi запитання та завдання для самоперевiрки
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачi для самостiйного розв’язання
   • Тест Дифракція світла
  • 4. Поляризацiя свiтла. Розповсюдження свiтла в речовинi
   • 4.1. Природне та поляризоване свiтло
   • 4.2. Методи поляризацiї свiтла
   • 4.3. Поляризатори i аналiзатори
   • 4.4. Штучна оптична анiзотропiя
   • 4.5. Обертання площини поляризацiї
   • 4.6. Дисперсiя свiтла
   • 4.7. Класична електронна теорiя дисперсiї свiтла
   • 4.8. Поглинання свiтла
   • 4.9. Розсiяння свiтла
   • 4.10. Ефект Вавилова — Черенкова
   • Контрольнi запитання та завдання для самоперевірки
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачi для самостiйного розв’язання
   • Тест Поляризація світла. Розповсюдження світла в речовині
  • 5. Квантова оптика
   • 5.1. Природа i основнi характеристики теплового випромiнювання
   • 5.2. Абсолютно чорне тiло. Закон Кiрхгофа
   • 5.3. Закони випромiнювання абсолютно чорного тiла
   • 5.4. Формула Релея — Джинса. «Ультрафiолетова катастрофа»
   • 5.5. Квантова гiпотеза. Формула Планка
   • 5.6. Корпускулярно
   • 5.7. Фотоелектричний ефект. Закони фотоефекту
   • 5.8. Квантова теорiя фотоефекту
   • 5.9. Гальмiвне рентгенiвське випромiнювання та його спектр
   • 5.10. Ефект Комптона
   • Контрольнi запитання та завдання для самоперевiрки
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачi для самостiйного розв’язання
   • Тест Квантова оптика
  • Додаток