Загальна фізика з прикладами і задачами. Електрика та магнетизм

Зміст

Зміст

 • Передмова
 • І. ЕЛЕКТРОСТАТИКА
  • 1. Електричне поле у вакуумі
   • 1.1. Електричний заряд і його властивості
   • 1.2. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона.
   • 1.3. Електричне поле. Напруженість електричного поля
   • 1.4. Принцип суперпозиції електричних полів
   • 1.5. Потенціал електричного поля
   • 1.6. Потік вектора напруженості. Теорема Гауса у вакуумі
   • 1.7. Застосування теореми Гаусса для розрахунку електростатичних полів
   • 1.8. Електричний диполь
   • 1.9. Диполь у зовнішньому електричному полі
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Завдання для експрес-контролю
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Електричне поле у вакуумі
  • 2. Електричне поле в діелектриках
   • 2.1. Типи діелектриків. Поляризація діелектриків
   • 2.2. Зв’язок поляризованості з поверхневою і об’ємною густиною зв’язаних зарядів
   • 2.3. Вектор електричної індукції
   • 2.4. Умови для електростатичного поля на межі двох ізотропних діелектричних середовищ (граничні умови)
   • 2.5. Спонтанно поляризовані діелектрики
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Завдання для експрес-контролю
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Електричне поле в діелектриках
  • 3. Провідники в електричному полі
   • 3.1. Електроємність
   • 3.2. Конденсатори. Приклади обчислення ємностей
   • 3.3. Сполучення конденсаторів
   • 3.4. Енергія системи зарядів відокремленого провідника та конденсатора. Енергія електричного поля
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Завдання для експрес-контролю
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Провідники в електричному полі
 • II. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
  • 4. Постіний електричний струм
   • 4.1. Електричний струм і його характеристики
   • 4.2. Закон безперервності струму
   • 4.3. Закон Ома для однорідної та неоднорідної ділянки кола. Електрорушійна сила
   • 4.4. Закон Ома в диференціальній формі
   • 4.5. Правила Кірхгофа та їх застосування для розгалуженого кола
   • 4.6. Робота й потужність електричного струму
   • 4.7. Теплова дія електричного струму. Закон Джоуля-Ленца
   • Тест Постіний електричний струм
  • 5. Електричний струм у металах, рідинах, газах і вакуумі
   • 5.1. Природа носіїв струму в металах
   • 5.2. Основні положення класичної електронної теорії провідності металів
   • 5.3. Закон Ома
   • 5.4. Закон Джоуля – Ленца
   • 5.5. Закон Відемана – Франца
   • 5.6. Труднощі класичної теорії електропровідності
   • 5.7. Електричний струм у рідинах
   • 5.8. Електричний струм у газах
   • 5.9. Електричний струм у вакуумі
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки Приклади розв’язання задач
   • Завдання для експрес-контролю
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Електричний струм у металах, рідинах, газах і вакуумі
 • ІІІ. МАГНІТНЕ ПОЛЕ
  • 6. Магнітне поле у вакуумі
   • 6.1. Природа магнітного поля
   • 6.2. Сила Ампера
   • 6.3. Контур зі струмом у магнітному полі
   • 6.4. Сила Лоренца
   • 6.5. Ефект Холла
   • 6.6. Закон Біо – Савара – Лапласа. Принцип суперпозиції магнітних полів
   • 6.7. Магнітне поле рухомого заряду
   • 6.8. Приклади визначення вектора індукції магнітного поля
   • 6.9. Магнітний потік. Теорема Остроградського – Гаусса для вектора магнітної індукції у вакуумі
   • 6.10. Циркуляція вектора індукції магнітного поля. Закон повного струму
   • 6.11. Застосування теореми про циркуляцію вектора магнітної індукції для розрахунку магнітних полів
   • 6.12. Робота при переміщенні провідника з струмом в магнітному полі
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Завдання для експрес-контролю
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Магнітне поле у вакуумі
  • 7. Магнітне поле в речовині
   • 7.1. Магнітні моменти атомів
   • 7.2. Магнетики і їх намагнічування. Вектор намагнічення
   • 7.3. Теорема про циркуляцію (закон повного струму) для магнітного поля в речовині
   • 7.4. Граничні умови для векторів В і Н
   • 7.5. Класифікація магнетиків
   • 7.6. Діамагнетизм
   • 7.7. Парамагнетизм
   • 7.8. Феромагнетизм
   • 7.9. Магнітне поле Землі
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки і експрес-контролю
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Магнітне поле в речовині
  • 8. Електромагнітна індукція
   • 8.1. Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея
   • 8.2. Закон електромагнітної індукції Фарадея і правило Ленца
   • 8.3. Електрорушійна сила електромагнітної індукції
   • 8.4. Явище самоіндукції. Індуктивність
   • 8.5. Явище взаємної індукції
   • 8.6. Закон зміни сили струму в електричному колі при вимиканні та вмиканні джерела ЕРС
   • 8.7. Енергія магнітного поля замкненого провідного контуру зі струмом. Енергія й густина енергії магнітного поля
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Завдання для експрес-контролю
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Електромагнітна індукція
  • 9. Основи теорії Максвелла електромагнітного поля
   • 9.1. Струм зміщення
   • 9.2. Рівняння Максвелла
   • 9.3. Властивості рівнянь Максвелла
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки й експрес-контролю
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Основи теорії Максвелла електромагнітного поля
 • ІV. Електромагнітні коливання. Механічні та електромагнітні хвилі
  • 10. Електромагнітні коливання
   • 10.1. Коливальний контур і його рівняння
   • 10.2. Вільні незгасаючі гармонічні коливання в коливальному контурі
   • 10.3. Вільні затухаючі коливання
   • 10.4. Величини, що характеризують згасання
   • 10.5. Вимушені електричні коливання
   • 10.6. Змінний струм
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Завдання для експрес-контролю
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Електромагнітні коливання
  • 11. Механічні хвилі
   • 11.1. Хвильовий рух. Поширення пружних хвиль в пружному середовищі
   • 11.2. Плоска та сферична хвилі. Рівняння біжучої хвилі
   • 11.3. Хвильове рівняння для плоскої пружної хвилі
   • 11.4. Енергія пружної хвилі
   • 11.5. Принцип суперпозиції хвиль. Групова швидкість
   • 11.6. Інтерференція хвиль. Стоячі хвилі
   • 11.7. Акустичні хвилі
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Завдання для експрес-контролю
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Механічні хвилі
  • 12. Електромагнітні хвилі
   • 12.1. Рівняння Максвелла та електромагнітні хвилі
   • 12.2. Плоска електромагнітна хвиля
   • 12.3. Енергія електромагнітних хвиль. Вектор Умова–Пойнтінга
   • 12.4. Тиск і імпульс електромагнітних хвиль
   • 12.5. Випромінювання диполя
   • 12.6. Шкала електромагнітних хвиль
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Завдання для експрес-контролю
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Електромагнітні хвилі
  • Додаток 1
  • Додаток 2