Загальна фізика з прикладами і задачами. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка

Зміст

Зміст

 • Передмова
 • І. Основи класичної механіки
  • 1. Кінематика поступального руху матеріальної точки та кінематика твердого тіла
   • 1.1. Основні поняття та визначення
   • 1.2. Способи задання руху та основні кінематичні характеристики поступального руху матеріальної точки
   • 1.3. Кінематика обертального руху твердого тіла
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Завдання для експрес-контролю
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Кінематика
  • 2. Динаміка
   • 2.1. Закони динаміки матеріальної точки
   • 2.2. Перетворення Галілея. Принцип відносності Галілея — Ньютона
   • 2.3. Сили в механіці
   • 2.4. Рух центра мас
   • 2.5. Закон збереження імпульсу
   • 2.6. Рух тіла змінної маси. Реактивний рух
   • 2.7. Рух у неінерціальних системах відліку
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Завдання для експрес-контролю
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Динаміка поступального руху
  • 3. Робота, потужність, енергія. Закон збереження енергії
   • 3.1. Робота, потужність
   • 3.2. Енергія. Кінетична енергія. Теорема про зміну кінетичної енергії
   • 3.3. Силове потенціальне поле. Консервативні й неконсервативні сили
   • 3.4. Потенціальна енергія частинки
   • 3.5. Взаємозв’язок сили та потенціальної енергії
   • 3.6. Повна механічна енергія частинки і системи частинок. Закон збереження механічної енергії системи
   • 3.7. Зіткнення двох тіл
   • 3.8. Умови рівноваги механічної системи
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Завдання для експрес-контролю
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Робота та енергія
  • 4. Динаміка обертального руху твердого тіла
   • 4.1. Момент імпульсу частинки і системи частинок відносно точки й осі. Момент сили. Рівняння моментів
   • 4.2. Основне рівняння динаміки обертального руху для системи матеріальних точок
   • 4.3. Закон збереження моменту імпульсу
   • 4.4. Динаміка твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі
   • 4.5. Приклади розрахунку моментів інерції тіл різної форми
   • 4.6. Кінетична енергія та робота при обертальному процесі
   • 4.7. Плоский рух твердого тіла
   • 4.8. Взаємозв’язок законів збереження з властивостями симетрії простору і часу
   • 4.9. Гіроскопи
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Завдання для експрес-контролю
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Динаміка обертального руху
  • 5. Елементи спеціальної (окремої) теорії відносності
   • 5.1. Постулати спеціальної теорії відносності
   • 5.2. Перетворення Лоренца
   • 5.3. Наслідки із перетворень Лоренца
   • 5.4. Просторово-часовий інтервал
   • 5.5. Основи релятивістської динаміки
   • Запитання для самоконтролю та експрес-контролю
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Спеціальна теорія відносності
  • 6. Механічні коливання
   • 6.1. Характеристика коливань
   • 6.2. Гармонічні коливання
   • 6.3. Зв’язок гармонічних коливань з рівномірним рухом по колу
   • 6.4. Гармонічний осцилятор
   • 6.5. Вільні незгасаючі коливання пружного, фізичного та математичного маятників
   • 6.6. Додавання коливань
   • 6.7. Згасаючі коливання
   • 6.8. Вимушені коливання
   • 6.9. Параметричний резонанс
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Завдання для експрес-контролю
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Механічні коливання
 • II. Молекулярна фізика та термодинаміка
  • 7. Молекулярно-кінетична теорія ідеального газу
   • 7.1. Статистичний та термодинамічний методи досліджень
   • 7.2. Основні поняття термодинаміки. Температура
   • 7.3. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу
   • 7.4. Рівняння стану ідеального газу
   • 7.5. Молекулярно-кінетичний смисл температури. Енергія молекул
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Завдання для експрес-контролю
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Молекулярно-кінетична теорія ідеального газу
  • 8. Закони розподілу молекул. Явища переносу
   • 8.1. Розподіл молекул ідеального газу за швидкостями
   • 8.2. Барометрична формула. Розподіл Максвелла — Больцмана
   • 8.3. Явища переносу
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Завдання для експрес-контролю
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Закони розподілу
  • 9. Закони термодинаміки
   • 9.1. Внутрішня енергія, робота, кількість теплоти
   • 9.2. Перший закон термодинаміки
   • 9.3. Теплоємність. Ізопроцеси в ідеальному газі
   • 9.4. Взаємоперетворення роботи і теплоти. Напрямок теплових процесів
   • 9.5. Оборотні та необоротні процеси. Цикл Карно
   • 9.6. Ентропія. Другий закон термодинаміки
   • 9.7. Взаємозв’язок ентропії та ймовірності стану системи
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Завдання для експрес-контролю
   • Приклади розв’язання задач
   • Задачі для самостійного розв’язання
   • Тест Термодинамика
 • Додатки
  • Додаток 1
  • Додаток 2