Телекомунікаційні системи та мережі. Том 2. Абонентський доступ і технології локальних мереж.  /  Зміст  /  Перелік скорочень

Contents:
  • Перелік скорочень
  • Вступ

Перелік скорочень англійська мова

AAA

Authentication, Authorization and Accounting

Автентифікація, авторизація та облік

AAL5

 

ATM Adaptation Layer Type 5

 

Рівень адаптації АТМ № 5

AAS

Adaptive antennas system

адаптивні антенні системи

АС

Access Control

управління доступом

ADSL

 

Asymmetrical Digital Subscriber Line

 

Асиметрична цифрова абонентська лінія

AES

Advanced Encryption Standard

поліпшений стандарт шифрування

AFE

Analog Front End

аналоговий вхідний каскад

AFEXT

Alien Far-End Crosstalk

перехідні міжкабельні наведення на  дальнім кінці лінії

AG

 

Access Gateway

 

Шлюз доступу

ALG

 

Application Level Gateway

 

Шлюз рівня аплікаций

ANEXT

Alien Near-End Crosstalk

перехідні міжкабельні наведення на ближньому кінці лінії

ANSI

American National Standardization Institute

американський національний інститут стандартів

AP

Access point

точка доступу

APD

Avalanche PhotoDiode

лавинний фотодіод

ARP

Address Resolution Protocol

протокол перетворення адресів

ASP

 

Application Service Provider

 

Провайдер

ATM

Asynchronous Transfer Mode

асинхронний режим передачі даних

AUI

Attachment Unit Interface

інтерфейс підключення мережного обладнання

AXT

Alien Cros stalk

міжкабельні перехідні перешкоди

BER

Bit Error Ratio,

частота бітових помилок

BIP

Bit Interleave Parity

парність із чергуванням по бітах

BNEP

Bluetooth Network Encapsulation Protocol

Протокол інкапсуляції кадрів Ethernet в кадри Bluetooth

BPON

Broadband PON

широкосмугова PON (Рекомендація ITU-T G.983)

BPSK

binary phase shift keying

двійкова фазова маніпуляція

BRAS

 

Broadband Remote Access Server

 

Сервер віддаленого широкосмугового доступу

 

BRI

Basic Rate Interface

базовий інтерфейс обміну [абонента]

BS

Base Station

Базова станція

BSS

Basic Service Set

базовий набір обслуговування

CAC

Channel Access Code

код доступу до каналу

CAP

Carrierless Amplitude Phase)

 

Амплітудно-фазова модуляція без передавання несівної

 

CATV

Cable Television                                   

Kабельное телебачення

CBR

Constant Bit Rate                                

Постійна швидкість передачі

CCD

Charge Coupled Device

Прибор із зарядовим зв'язком, ПЗС

CCITT

 

Consultative Committee for International Telephone and Telegraphy  

Міжнародний консультативний комітет з телефонії і телеграфії

CHAP

 

Challenge Handshake Authentication Protocol

 

Протокол аутентифікації за допомогою обміну кодовими послідовностями

CIM

Computer Integrated Manufacturing

комп’ютерна система проектування й виробництва

CIS

Contact Image Sensor

Контактний сенсор зображення

CLI

Command Line Interface

інтерфейс командного рядка

CoS

 

Class of Service

 

Клас обслуговування

CPE

 

Customer Premises Equipment

 

Обладнання приміщення користувача

 

CPS

Common Part Sublayer

основний підрівень

CRC

Cyclic Redundancy Code,

циклічний надлишковий код

CRT

Cathode Ray Tube, Cathode Ray Terminal

Катодно-променева трубка (пристрій)

CS

Convergence Sublayer

підрівень перетворення сервісу

CSI

Called Station Identifier

Ідентифікатор  станції, що викликає

CSMA/CA

Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance

метод множинного доступу до несучої із попередженням конфліктів

CSMA/CD

Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection

множинний доступ з контролем несучої та виявленням конфліктів (МДКН/ВК)

DA

Destination Address

адреса призначення (АП)

dB

Decibel                                                 

Децибел

DBA

Dynamic Bandwidth Allocation

динамічний розподіл смуги пропускання

dBm

Decibel Milliwatt                               

Децибел по відношенню до 1мВт

DBR

Dynamic Bandwidth Report

звіт про динаміку смуги пропускання

DCE

Data Circuit-Terminating Equipment

апаратура закінчення каналу даних

DAC

Device Access Code

код доступу до пристрою

DECT

Digital European Cordless Telecommunications

Європейський стандарт цифрової телефонії

DID

Direct Inward Dialing

Прямий внутрішній виклик

DISA

Direct inward system access

Прямий внутрішній системний доступ з вихідним повідомленням

DLC

Data Link Control

Рівень управління передачею даних

DLI

Digital Interface

Цифрові інтерфейсні плати

DMD

Differential Mode Delay

диференціальна модова затримка

DMT

Discrete MultiTone

Дискретний багатотональний сигнал

 

DP

Demand Priority

пріоритетний доступ на вимогу

dpi

dots per inch

Крапок на дюйм

DQPSK

Differential Quadrature Phase Shift Keying

диференціальна квадратурна фазова маніпуляція

DSS-1

digital subscriber signaling system №1

цифрова система абонентської сигналізації №1

DS3

Digital Signal level 3

рівень 3 цифрових сигналів (34 Мбіт/с і 45 Мбіт/с для сигналів, переданих відповідно по мережах E3 і T3)

DSAP

Destination Service Access Point,

адреса точки входу сервісу призначення 

DSF

Distributed Coordination Function

 розподілена функція координації

DSL

Digital Subscriber Loop                    

Цифрова абонентська лінія

DSLAM

 

Digital Subscriber Line Access Multiplexer

 

Мультиплексор доступу цифрових абонентських ліній

 

DSP

Digital Signal Processor

цифровий сигнальний процесор

DSS

Digital signaling system

Цифровая система сигнализации

DTE

Data Terminal Equipment

кінцеве обладнання даних

DTMF

Dual-Tone Multi-Frequency

Двохтоновий багаточастотний сигнал

ЕСМ

Error Correcting Mode

Автоматична корекція помилок

EFM

Ethernet in the First Mile

«Ethernet у першій милі», спеціальна комісія IEEE 802.3ah

EDEL

End Delimeter

кінцевий обмежник

EDR

Extended Data Rate

Підвищена швидкість передавання даних

EIA

Electronics Industries Association

Асоціація електронної промисловості США

EISA

Extended ISA

шина для IBM-сумісних комп’ютерів – швидкість 32 Мбайт/с

ESS

Extended Service Set

 розширений набір обслуговування

ETR

Eаrly Token Release

алгоритм раннього звільнення маркера

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

Європейський інститут стандартів у області телекомунікації

FC

Frame Control

управління кадром

FCS

Frame-Check Sequence

контрольна послідовність фрейма

FDD

Frequency Division Duplex

Дуплексний зв’язок з частотним розділенням

FDMA

Frequency Division Multiple Access

Mножественный доступ з частотним розділенням

FEC

Forward Error Correction

випереджувальна корекція помилок

FEXT

Far-End Crosstalk

міжкабельні наведення на  дальнім кінці лінії

FHS

Frequency Hopping Sequence

послідовність частотних стрибків

FHSS

Frequency Hop Spread Spectrum

метод розширення спектра за допомогою частотних стрибків

FLP

Fast Link Pulse burst

імпульси, що кодують запропонований режим взаємодії пристроїв

FDMA

Frequency Division Multiple Access    

Множинний доступ із частотним розділенням

FM

Frequency Modulation                      

Частотна модуляция

FMS

Fixed-Mobile System

Фіксована мобільна система

FOIRL

Fiber Optic Inter-Repeater Link,

ланка волоконно–оптичного зв’язку між повторювачами

FR

Frame Relay                                         

Ретрансляція кадрів

FS

Frame Status

статус кадру

FSAN

Full-Services Access-Network Group

консорціум по стандартизації мереж доступу з повним набором послуг. У нього входять провідні світові оператори зв'язку, провайдери й розроблювачі

FUSC

full usage of the subchannels

повне використання підканалів

FXO

 

Foreign eXchange Office

 

Інтерфейс офісу зовнішнього обміну

FXS

 

Foreign eXchange Station

 

Інтерфейс  зовнішнього обміну

FTTB

 

Fibre to the Building

 

Волокно до будівлі

FTTLEx

 

Fibre to the Local Exchange

 

Волокно до РАТС

FTTH

 

Fibre to the home

 

Волокно до будинку

FTTx

 

Fibre to X

 

Волокно до точки Х

 

GEM

GTC Encapsulation Method

режим інкапсуляції в GPON

GFP

Generic Framing Procedure

базова процедура формування кадрів ( ITU-T G.7401)

GFSK

Gaussian Frequency Shift Keying

двійкова частотна маніпуляція з гаусовим фільтром

GII

Global Information Infrastructure

глобальна інформаційна інфраструктура

GMII

Gigabit media independent interface

незалежний від типу середовища інтерфейс

GPON

Gigabit PON

гігабітна PON (Рекомендація ITU-T G.984)

GSM

Global System for Mobile Communication

Глобальна система рухомого зв’язку

GTC

GPON Transmission Convergence layer

рівень формування кадрів в GPON

HCI

Host Controller Interface

Інтерфейс взаємодії Bluetooth- модуля з програмним забезпеченням пристрою

HDTV – High Definition Television

HDTV – High Definition Television

Телебачення високої чіткості

 

HDSL

HDSL – High bit rate Digital Subscriber Line

Високошвидкісна цифрова абонентська лінія

 

HEC

Header Error Correction

виправлення помилок заголовка

HSSG

(High Speed Study Group

група по стандартизації високошвидкісної передачі даних

HSTR

High-Speed Token Ring

високошвидкісний Token Ring  

IAD

 

Integrated Access Device

 

Інтегральні пристрої приміщення користувача

IC

Integrated Circuit                                 

Інтегральна схема

ICM

Incoming message

Вхідні повідомлення

IEC

International Electrotechnical Commission

міжнародна електротехнічна комісія

IEEE

 

Institute of Electrical and Electronics Engineers

Інститут інженерів електротехніки та електроніки

IETF

 

Internet Engineering Task Force  

      

Робоча група з інженерних проблем Інтернету

IOS

Internetwork Operation System

міжмережна операційна система

IP

Internet Protocol

інтернет протокол

IPG

Inter Packet Gap

міжкадрова технологічна пауза

IPX

Internetwork Packet Exchange

міжмережний обмін пакетами

ІrDA

Іnfra-Red Devіce Applіcatіon 

Аплікація інфрачервоного зв’язку

ISA

Industry Standard Architecture

промислова стандартна архітектура, тип системної шини – швидкість  8 Мбайт/с

ISDN

Integrated Service Digital Network

цифрова мережа з інтеграцією служб

ISM

 

Industry, Science and Medicine

вільний від ліцензування діапазон частот 2,4—2,48 ГГц, котрій використовується в різних побутових та безпроводових мережах

ISUP - ISDN

 

user part

абонентська підсистема сигналізації для цифрової мережі з інтегрованим обслуговуванням, абонентська система для ЦСИО

ISO

International Standard Organization

міжнародна організація зі стандартизації

ITU-R

International Telecommunication Unit - Radiotelecommunication Sector

Міжнародний союз електрозв'язку- сектор радiозв`язку

ITU-Т

International Telecommunications Union – Telecommunications sector

Міжнародний союз електрозв'язку – сектор телекомунікацій

IWU

Interworking Unit

Блок міжмережевої взаємодії

LEx

 

Local Exchange

 

Районна автоматична телефонна станція

L2CAP

Logical Link Control and Adaptation Protocol

Протокол логічного з’єднання  та адаптації

LAN

Local Area Network

локальна мережа

LAP

Lower Address Part consisting

молодша частина адресу

LAPD

 

Link-Access Protocol on the D channel

протокол доступу до ланки зв'язку на D-Каналі

LCD

Liquid Crystal Display

Рідкокришталевий монітор

LDPC

Low Density Parity Check

контроль парності з низькою щільністю

LLC

Logical Link Control

управління логічною ланкою (каналом)

LLID

Logical Link IDentifier

унікальний ідентифікатор вузла EPON

LMP

Link Management Protocol

Протокол управління з’єднанням

MAC

Media Access Control

управління доступом до середовища передачі

MAN

Metropolitan Area Network

регіональна мережа

MAP

Manufacturing Automation Protocol

протокол автоматизації виробництва

MAU

Multistation Access Unit,

модуль доступу до середовища

Mbps

Megabit/second                                        

Мбiт/с

MCP

Mode conditioning patch-cords,

перехідні однамодові оптичні шнури

MCU

Multichip unit

Мікроконтролер

MDI

Medium Dependent Interface

інтерфейс залежний від середовища передачі

MDMF

Multiply Data Message Format

Множинний формат інформаційного повідомлення

 

МDSL

 

(Multirate Digital Subscriber Line)

 

Цифрова абонентська лінія з варіацією швидкості передавання

 

MIC

Media Interface Connector

отичний з’єднувач

MII

Media Independent Interface

незалежний від середовища інтерфейс

MIMO

Multiple Input Multiple Output

технологія з множинним введенням/виведенням

MPLS

 

Multi-Protocol Label Switch 

                    

Багатопротокольна комутація на основі міток

MISO

Multiple Input Single Output

Декілька входів і один вихід

MSAU

Multistation Access Unit

модуль багатостанційного доступу

MSDSL

Multirate Symmetrical Digital Subscriber Line)

 

Симетрична цифрова абонентська лінія з варіацією швидкості передачі

 

Multicast

Multicast

багатоадресне розсилання

MUSE

 

Multi Service Access Everywhere

 

Мультисервісный доступ скрізь

mW

milliwatt                                                         

Міліват - мВт

NAUN

Nearest Active Upstream Neighbor

найближчий активний сусід, який розташований вище по потоку

NAP

 

Network Access Provider

 

Провайдер мережевого доступу

NAV 

Network Allocation Vector

 вектор зайнятості мережі

NDIS

Network Driver Interface Specification

специфікація інтерфейсу мережних драйверів

NetBIOS

Network Basic Input/Output System

мережне розширення стандартних функцій системи уведення/виводу (BIOS) IBM PC

NEXT

Near-End Crosstalk

Міжкабельні наведення на ближньому кінці лінії

NGN

Next Generatіon Network

 мережа наступного покоління

NIC

Network Interface Card

безпровідний мережний адаптер

NRZ

No Return to Zero

формат модуляції без повернення до нуля

NRZI

Non Return to Zero with ones Inverted,

потенційний код з  інверсією при одиниці

NSP

 

Network Service Provider

 

Провайдер мережевого сервісу

NT

Network Terminator

мережний термінатор

NT-1

Network Terminator-1

мережний з'єднувальний пристрій, що забезпечує перехід із двохпроводових ліній ISDN на чотирьохпроводові для підключення терміналів

NTP

Normal Transmission Power

Номінальна потужність

OAM

Operations, Administration and Maintenance

експлуатація, адміністрування, обслуговування

OBEX

OBject EXchange

Протокол обміну об'єктами

OC

Optical Carrier

оптична несуча

OFDM

 

Оrthogonal Frequency Division Multiplex

частотний ортогональний розподіл каналів

OFDMA

orthogonal frequency division multiple access

множинний доступ за допомогою ортогональних несучих

OGM

Outgoing message

Вихідні повідомлення

OH

OverHead

заголовок

OLT

Optical Line Terminal

центральний вузол

OLT

 

Optical line termination

 

Оптичне мережеве закінчення

OMCI

ONT Management and Control Interface

інтерфейс управління та контролю ONT

ONT

Optical Network Terminal

абонентський вузол

ONU

 

Optical Network Unit

 

Модуль оптичної мережі

OSI

Open System Interconnection

взаємозв'язок відкритих систем (ВВС)

OUI

Organizationally Unique Identifier

організаційно унікальні ідентифікатори

PAC

Protected Access Credentials

 симетричні ключі

Pad

Padding

поле заповнення

PAM

Pulse Amplitude Modulation

імпульсно-амплітудна модуляція

PAN

Personal Area Network

персональна мережа

PAP

 

Password Authentication Protocol,

 

Протокол аутентифікації по паролю

PCB

Physical Control Block

блок фізичного контролю

PCF

Point coordination function

 точкова функція координації

PCI

Peripheral Component Interconnect bus

шина взаємодії периферійних компонентів

PCS

Physical Coding Sublayer

підрівень фізичного кодування

PDA

Personal digital assistant

Персональний цифровий помічник

PDU

Protocol Data Unit

блок даних

PDV

Path Delay Value

час подвійного оберту сигналу

PHS

Payload Header Suppression

видалення повторюваних фрагментів заголовків

PHY

Physical layer protocol

протокол фізичного рівня

PIN

Personal Identification Number                      

Особистий ідентифікаційний номер

PLen

Payload Length

довжина блоку корисного навантаження

PLI

Payload Length Indicator

індикатор довжини корисного навантаження

PLO

Physical Level Overhead

заголовок фізичного рівня

PLOAM

Physical Level OAM

OAM фізичного рівня

PLS

Power Leveling Sequence

блок управління живленням

PMA

Physical Medium Attachment

інтерфейс підключення до фізичного середовища

PMD

Physical Media Dependent

підрівень, який залежить від фізичного середовища

P/NAT

 

Port/Network Address Translation

 

Трансляція мережевих адрес

PON

Passive Optical Network

пасивна оптична мережа

POTS

 

Plain Old Telephone Set/Service

 

Традиційні телефонні

послуги

 

PPDU

 

елемент даних протоколу PLCP

PPP

Point to Point Protocol

протокол з'єднання «точка-точка»

PPPoA

 

Point-to-Point Protocol over ATM

 

Протокол “точка-точка” поверх ATM

PPPoE

 

Point-to-Point Protocol  over Ethernet

 

Протокол “точка-точка” поверх Ethernet

 

PPTP

 

Point-to-Point Tunnelling Protocol,

 

Протокол туннелирования «точка-точка

Pre

Preamble

преамбула

PRI

Primary Rate Interface

первинний інтерфейс обміну

PS

Privacy Sublayer

підрівень захисту

PSD

PSD – Power Spectral Density

Спектральна щільність потужності

 

PSync

Physical Synchronization

фізична синхронізація

PTI

Payload Type Indicator

індикатор типу корисного навантаження

PUSC

partial usage of subchannels

використання груп підканалів (сегментів)

PVC

 

Permanent Virtual Circuit

 

Постійний віртуальний канал

PVV

Path Variability Value

скорочення міжкадрового інтервалу IPG

QAM

 

Quadrature Amplitude Modulation

квадратурна амплітудна маніпуляція

QoS

Quality of Service                                              

якість обслуговування

QPSK

Quadrature Phase Shift Kaying                       

Квадратурна фазова маніпуляція

RADSL

 

Rate-Adaptive Digital Subscriber Line)

 

Адаптивна за швидкістю асиметрична цифрова абонентська лінія

 

RE-ADSL

 

Reach Extended ADSL

 

ADSL

RGB

Red Green Blue

Червоний Зелений Синій

RGW

 

Residential Gateway

 

Абонентський шлюз

RL

Return Loss

поворотні втрати

RS

relay station

Ретрансляційна станція

RTCP

 

Real Time Control Protocol

 

Протокол управління в реальному масштабі часу

RTP

 

Real Time Protocol

 

Транспортний протокол реального масштабу часу

SA

Source Address

адреса джерела

SAP

Service Access Point

адреса точки входу служби

SC

single carrier

метод модуляції однієї несучої

SCSI

Small Computer Systems Interface

інтерфейс малих комп'ютерних систем

 

SDEL

Start Delimiter

початковий обмежник

SDMF

Single Data Message Format

Формат одиночного інформаційного повідомлення

 

SDH

Synchronous Digital Hierarchy

синхронна цифрова ієрархія

SDSL

 

Symmetrical Digital Subscriber Line

 

Симетрична цифрова абонентська лінія

 

SDU

Service Data Unit

блок робочих даних

SFD

Start-of-frame-delimiter

початковий обмежник кадру

SG

 

Service Gateway

 

Сервісный шлюз

SHDSL

 

Single pair High bit rate Digital Subscriber Line

 

Однопарна високошвидкісна цифрова абонентська лінія

 

SIP

Session Initiation Protocol

Протокол ініціювання сеансів зв'язку

SLA

Service Level Agreement

угода про рівень послуг

SMT

Station Management

рівень управління станцією

SNAP

SubNetwork Access Protocol,

протокол доступу до підмереж

SNI

Service Node Interface

 Інтерфейс вузла послуг

 

SNMP

Simple Network Management Protocol

простий протокол керування мережею

SONET

Synchronous Optical Network                         

синхронна оптична мережа

SS

Subscriber Station

Абонентська станція

SSAP

Source Service Access Point

адреса точки входу сервісу джерела

SSID

Service Set Ifentifier

ідентифікатор зони обслуговування

STC

Space-Time Coding

просторово-часове кодування

STM

Synchronous Transport Module

синхронний транспортний модуль

STP

Shielded Twisted Pair

захищена (кожна пара має екран) кручена пара

ТА

Terminal Adapter

термінальний адаптер служить для підключення до мережі ISDN термінального обладнання типу TE2

TC

Transmission Convergence layer

управління передачею (або рівень підготовки кадрів)

TCP

Transmission Control Protocol,

протокол управління передачею

TC-PAM

 

Trellis-Coded Pulse Amplitude Modulation

 

Амплітудно-імпульсна модуляція з гратчастим кодуванням

 

TDD

Time Division Duplexing

дуплексна передача з часовим поділом

TDM

Time Division Multiplexer                                  

Часове мультиплексування

TDMA

time division multiple access

Доступ з часовим поділом каналів

ТЕ

Terminal Equipment

термінальне обладнання, що відповідає вимогам стандарту мережі ISDN

THT

Token holding time

час утримання маркера

TOP

Technical and Office Protocol

протокол офісних та технічних мереж

TRT

Token Rotation Time

час оберту маркера

UART

Universal Asynchronous Receiver-Transmitter

універсальний асинхронний приймач та передавач

UDP

User Datagram Protocol

Протокол передачі дейтаграмм користувача (ненадійних)

UNI

 

User Network Interface

 

Інтерфейс користувач-мережа

Unicast

 

розсилання повідомлень по конкретних вузлах мережі, однаадресне розсилання

USB

Universal Serial Bus

Універсальна послідовна шина

US BW

UpStream BandWidth

смуга пропускання висхідного потоку

UTP

Unshielded Twisted Pair

незахищена (неекранована) вита пара

VBR

 

Variable Bit Rate

 

змінна швидкість передачі

VC

 

Virtual Circuit

 

Віртуальний канал

VCI

 

Virtual Circuit Identifier

 

Ідентифікатор віртуального каналу

VDSL

 

Very High Speed Digital Subscriber Line

 

Надвисокошвидкісна цифрова абонентська лінія

 

VLAN

Virtual LAN

віртуальна локальна мережа

VoD

 

Video on Demand

 

Відео на вимогу

VoIP

Voice over IP

телефонія на базі IP

VPI

Virtual Path Identifier

ідентифікатор віртуального шляху

VPN

 

Virtual Private Network

 

Віртуальна приватна мережа

WAN

Wide Area Network

територіальна мережа

WDM

Wavelength Division Multiplexing

спектральне ущільнення

WiMAX

Worldwide Interoperability for Microwave Access

 

WMAN

Wireless Metropolitan Area Network

Безпровідна мережа регіонального масштабу

WIS

WAN Interface Sublayer

підрівень інтерфейсу міжрегіональної мережі

WWDM

Wide Wavelength Division Multiplexing

спектральне мультиклексування у широкої смузі частот

WWW

World Wide Web

глобальна інформаційна мережа

XAUI

10 Gigabit Attachment Unit Interface

10 Гігабітний  інтерфейс для підключення обладнання

xDSL

x Digital Subscriber Line

Цифрова абонентська лінія

XGMII

10 Gigabit Media Independent Interface

10 Гігабітний інтерфейс незалежний від середовища.

XNI

 

Access Network Interface

 

Інтерфейс мережі доступу

 

Наступні букви додаються наприкінці деяких абревіатур:

d (downstream) – спадний потік (до абонента),

u (upstream) – висхідний потік (до абонента),

х  замінюється наступними символами:

              A - asymmetrical (асиметрична);

              H - high bit rate (з високою швидкістю передачі бітів);

              R - rate adaptive (з адаптивною швидкістю);

              S - symmetrical (симетрична)  ;

V - very high bit rate (з дуже високою швидкістю передачі)

ЗмістПерелік скорочень українська мова | Тема 1.1. Загальні відомості про локальні мережі | Top