Навчальні матеріали  /  ХНУРЕ

ХНУРЕ

 • Естественно-научные основы теории и методики физического воспитания

  Предназначен для теоретических занятий, подготовки к зачету, экзамену по физическому воспитанию в высших технических учебных заведениях.

 • Компьютерная электроника и схемотехника

  В учебном пособии рассмотрены принципы построения и проектирования функциональных узлов и устройств ЭВМ и цифровой автоматики, а также их практические реализации. В издание включены примеры решения типовых задач, а также задания для самостоятельной работы студентов. Изучение основных материалов учебника дополняется исследованием практических схем на лабораторных работах. Применение электронного симулятора Electronics Workbench позволяет проводить разнообразные лабораторные исследования без дополнительных материальных затрат на изготовление и техническое обслуживание лабораторных макетов (это особенно важно для самостоятельного изучения в рамках заочной формы обучения). В пособие включены подробные методические указания по проведению лабораторных работ на электронном симуляторе Electronics Workbench или на лабораторном макете УМ-11 на кафедре ЭВМ в ХНУРЭ. Для студентов специальностей «Программное обеспечение АС» и «Компьютери-зованные технологии и системы издательско-полиграфических производств».

 • Українське фахове мовлення

  Посібник-практикум містить теоретичний матеріал з наукового й офіційно-ділового стилю, конкретизує відомості про фаховий текст і термінологічну лексику. У ньому розглянуто особливості функціювання сучасної літературної мови, подано вимоги до оформлення наукових робіт і офіційних документів. Увагу приділено культурі публічного виступу, особливостям проведення наукових дискусій, етиці професійного спілкування. Засвоєнню знань з фахового українського мовлення сприятимуть запропоновані вправи та завдання репродуктивного та творчого рівня складності. Видання призначене для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей

 • Загальна фізика з прикладами і задачами. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка

  У посібнику викладено основні положення класичної механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, основи спеціальної теорії відносності. Великий обсяг теоретичних відомостей, прикладів розв`язання задач, задач для самостійного розв`язання, тестів і довідкового матеріалу робить цей посібник особливо цінним. Рекомендовано для студентів та викладачів вищих технічних навчальних закладів.

 • Загальна фізика з прикладами і задачами. Електрика та магнетизм

  У навчальному посібнику викладено основні положення електромагнетизму та теорії механічних і електромагнітних хвиль. Особливу увагу приділено фізичному смислу та інтерпретації основниї законів, аналізу експерементальних даних. Значний обсяг теоретичного матеріалу, прикладів розв`язання задач, а також задач самостійної роботи, тестів і довідкового матеріалу вигідно відрізняє цей посібник серед інших видань. Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів.

 • Загальна фізика з прикладами і задачами. Частина ІІІ. Оптика. Том 1

  У навчальному посібнику викладено основні положення геометричної, хвильової та квантової оптики. Значну увагу приділено фізичному сенсу оптичних явищ, що дозволяє повніше зрозуміти зміст законів та формул оптики. Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів.

 • Загальна фізика з прикладами і задачами. Квантова та атомна фізика. Фізика твердого тіла. Ядерна фізика. Том 2

  У навчальному посібнику викладено основні положення квантової та атомної фізики. Фізики твердого тіла. Ядерна фізика. Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів.

 • Автоматизація проектування мереж зв'язку

  Конспект лекцій з дисципліни „Автоматизація проектування мереж зв’язку” для студентів усіх форм навчання напряму «Телекомунікації» та спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка»

 • Дискретна математика

  Конспект лекцій з дисципліни “Дискретна математика” для студентів усіх форм навчання спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”

 • Страхування

  Навчальний посібник відповідає вимогам державних стандартів вищої освіти України згідно із програмою дисципліни «Страхування».

 • Компьютерная электроника

  Дисциплина «Компьютерная Электроника» является базовой дисциплиной при подготовке бакалавров направления 6.050102 «Компьютерная инженерия».

 • ІоТ. Базові технології від Інтернету людей до Інтернету речей

  Призначена для підготовки в технічному ВНЗ спеціалістів за спеціальністю Комп’ютерна Інженерія. Може бути рекомендована всім тим, що вивчають передові ІТ-технології, а також для всіх, хто бажає самостійно ознайомитися з основами ІоТ-технології.

 • Особливості викладання інформатики в профільній школі

  Дистанційний курс для вчителів інформатики, що викладають в математично-природничному та технологічному профілях.

 • Особливості викладання інформатики в початковій школі

  Дистанційний курс для вчителів для вчителів початкової школи, які бажають викладати предмет «Інформатика» в 2-х-4-х класах.

 • ІТ-технології в освітньому просторі

  Дистанційний курс для всіх категорій освітян в рамках використання ІТ-технологій у навчально-виховній діяльності.